امروز: سه شنبه 1 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

سیستمهای تبادل حرارت

سیستمهای تبادل حرارت دسته: گزارش کارآموزی
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 8185 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

در صنعت دو نوع اصلی تجهیزات تبخیری لوله ای وجود دارد دیگهای بخار و مبدلهای تبخیری در دیگهای بخار مستقیماً انرژی سوخت تبدیل به حرارت نهان تبخیر می شود در مبدلهای تبخیری عمل احتراق صورت نمی گیرد و فقط حرارت محسوس یا نهان یك سیال به حرارت نهان تبخیر سیال دیگر تبدیل می شود

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

سیستمهای تبادل حرارت 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

تجهیزات تبخیری

2

فرایندهای تبخیری در نیروگاه

2

1- تبخیر كننده های آب جبرانی

3

2- تبخری كننده در فرایندها

3

3- تبخیر كننده های مورد استفاده برای انتقال حرارت

4

4- دستگاه تقطیرآب نمك

5

فرآیندهای تبخیری

5

طبقه بندی مبدلهای تبخیر كننده

6

مبدل های تبخیری یا سیركولاسیون اجباری

7

الف ) تبخیر در پوسته

7

ب ) تبخیر در لوله

7

مبدل های تبخیری با سیركولاسیون طبیعی

7

الف ) تبخیر در پوسته

7

ب ) تبخیر در لوله

7

محدودیتهای شار حرارتی و اختلاف درجه حرارت

8

1- شار حرارتی

9

2- ضریب فیلم

9

رابطه میان حداكثر شار و حداكثر ضریب فیلم

9

1- تبخیر در پوسته

10

الف ) تبخیر كننده با ریبویلر دارای پمپ با جوشش همزمان

10

ب ) تبخیر كننده یا ریبویلر دارای پمپ یا محدوده جوشش

11

پ ) تبخیر كننده های سیركولاسیون اجباری ریبویلر محلول های آبی

13

2- تبخیر در لوله ها

14

الف ) تبخیر كننده ریبویلر دارای پمپ یا بدون محدوده جوشش

14

ب ) تبخیر كننده یا ریبویلر محلول آبی با سیركولاسیون اجباری

14

مبدلهای تبخیری سیركولاسیون طبیعی

14

1- تبخیر در پوسته

14

الف ) ریبویلر كتری مانند ؛

14

ب ) سردكن

16

پ ) دسته لوله ها درون ستون

16

ت ) ریبویلر ترموسیفون افقی

17

2- تبخیر در لوله ها

17

فصل دوم : اواپراتور

19

1- اواپراتورهایی كه به وسیله تبادل حرارتی انجام می دهند

19

2- اواپراتورهایی كه با مبرد ثانویه تبادل حرارتی انجام می دهند

20

3- اواپراتورهایی كه به صورت طبیعی با محیط خود تبادل حرارتی می كنند

21

نقش اواپراتور در سیكل های تبرید

21

نقش اواپراتور

23

سیكل های استاندارد تراكمی بخار

23

عملكرد اواپراتور

25

سیستم تبرید بخار افشانی

25

نقش اواپراتور

26

سیستم های چند اواپراتوره

27

1-  یك كمپرسور و دو اواپراتور 

27

دو كمپرسور و دو اواپراتور

29

فصل سوم : انواع اواپراتور

31

اواپراتورهای صفحه ای

32

اوئاپراتورهای نوع خشك و مرطوب

35

اواپراتورهای جریان طبیعی و اجباری

37

اواپرااتورهای نوع آب سردكن

39

سركن دو لوله

39

سرد كن لوله ای

40

سرد كن مخزنی

41

فصل چهارم : طراحی مبدل برای آزمایشگاه ترمودینامیك

43

روشهای طراحی و محاسبه ترموهیدرولیكی

48

شرایط هوای گرم ورودی

49

شرایط مبرد R12

49

مرحله ( 2 ) : انتخاب مبدل

50

( طرف 1 ) : هوای گرم

50

محاسبه پارامترهای هندسی مبدل

51

مرحله ( 3 ) محاسبه خواص فیزیك سیال ها

51

طرف ( 3 ) برای R12

52

مرحله ( 4 ) : محاسبات افت فشار و تعیین ابعاد اصلی هسته مبدل

53

محاسبه عدد رینولدز

53

مرحله ( 5 ) : محسابه ضرایب انتقال حرارت

55

ضمایم

57

تجهیزات تبخیری :

در صنعت دو نوع اصلی تجهیزات تبخیری لوله ای وجود دارد : دیگهای بخار و مبدلهای تبخیری . در دیگهای بخار مستقیماً انرژی سوخت تبدیل به حرارت نهان تبخیر می شود . در مبدلهای تبخیری عمل احتراق صورت نمی گیرد و فقط حرارت محسوس یا نهان یك سیال به حرارت نهان تبخیر سیال دیگر تبدیل می شود . اگر یك مبدل تبخیری برای تغلیظ تبخیری آب با یك محلول آبی مورد استفاده قرار می گیرد ، اصطلاحاً آن را تغلیظ كننده تبخیری گویند . اگر از مبدل تبخیری برای تغذیه حرارت مورد نیاز به پایین ستونهای تقطیر استفاده شود ( بخار تشكیل شده چه بخار باشد چه بخار ماده دیگر ) آن را ریبویلر گویند . وقتی مبدل تبخیری برای تولید بخار آب و نیز به عنوان جزئی از فرایند تقطیر استفاده نشده باشد آن را تبخیر كننده می نامند .

زمانیكه به منظور تهیه آب خالص یا هر فرایند تغلیظ كردن دیگر ، یك تغلیظ كننده تبخیری به سیستم های تولید انرژی الكتریكی متصل شود آن را تبخیر كننده نیروگاهی می نامند و وقتی از آن برای تغلیظ یك محلول شیمیایی به روش تغلیظ تبخیری آب موجود در حلال استفاده می شود آن را تغلیظ كننده تبخیری شیمیایی می نامند . بر خلاف تغلیظ كننده های تبخیری در ریبویلر ها هدف تأمین بخشی از حرارت مورد نیاز نقطیر بدون انجام تغلیظ می باشد ، اگرچه معمولاً از وقوع چنین پدیده ای نمی توان جلوگیری كرد . در بسیاری از موارد برای تركیبی از چند دستگاه گوناگون كه هر یك از آنها را می توان تغلیظ كننده تبخیری نامید ، نیز از اصطلاح تغلیظ كننده تبخیری استفاده می شود .

فرآیندهای تبخیری در نیروگاه :

در نیروگاهها فرآیندهای تبخیری به چهار گروه تقسیم می شوند :

1-    تبخیر كننده های آب جبرانی برای تغذیه به دیگ بخار

2-    تبخیر كننده های فرآیندی برای تهیه آب خالص

3-    تبخیر كننده برای انتقال حرارت

4-    دستگاه تقطیر آب نمك

1- تبخیر كننده های آب جبرانی :

تبخیر كننده های آب جبرانی ، مقدار آب لازم برای جایگزینی نشت ها و كاستی های كه به صورت بخار آب و یا مایع چگالی شده ، از سیستم خارج می شوند را تأمین می كند . این تبخیر كننده ها به مراتب بزرگتر از تبخیر كننده های فرآیندی هستند و معمولاً از نوع یك مرحله ای هستند ، با وجود این بعضی اوقات با توجه به مشخصه های سیكل مایع چگالیده و نیز مقدار آب جبرانی مورد نیاز ، از تبخیر كننده های دو مرحله ای نیز استفاده می شود . امروزه به ندرت می توان نیروگاهی فاقد این تجهیزات پیدا كرد . تبخیر كننده هایی كه خودشان كوچك هستند دارای 100 تا  ft2 1000 سطح حرارتی می باشند .

2- تبخیر كننده ها در فرآیندها :

در بسیاری از منابع به صورت مداوم نیاز به مقادیر زیادی آب مقطر می باشد . در این گونه تأسیسات از تبخیر كننده های دو مرحله ای ، سه مرحله ای و یا چهار مرحله ای استفاده می شود . این تبخیر كننده ها حرارت مورد نیاز خود را از بخار آب برداشت شده و یا به طور مستقیم از دیگ بخار دریافت می كنند . انتخاب مراحل بستگی زیادی به ارتباط بین سرمایه گذاری ثابت و ارزش بهره برداری از بخار آب دارد .

در تبخیر كننده های چند مرحله ای كه تغذیه آنها به صورت موازی صورت می گیرد ، نیازی نیست كه تمام مرحله ها به صورت همزمان كار كند و بنابراین اگر مقدار آب مقطر مورد نیاز تغییر كرد ، می توان تعداد مراحل را تنظیم كرد . معمولاً تبخیر كننده های مورد استفاده برای اینگونه خدمات دارای اندازه متوسط هستند و سطح حرارتی هر یك از پوسته ها مقدار 500 تا  ft2 1000 است .

3- تبخیر كننده های مورد استفاده برای انتقال حرارت :

تبخیر كننده های مورد استفاده در انتقال حرارت ، سیستمهای یك مرحله ای هستند كه در آنها یك یا چند پوسته به صورت موازی با یكدیگر قرار دارند و بخار آب را از خروجی یك توربین فشار قوی یا موتور فشار قوی دریافت می كنند . هدف از كاربرد این نوع تبخیر كننده ، چگالش بخار آب تولید شده در دیگ بخار فشار قوی كه از درون توربین فشار قوی گذشته می باشد .

سپس مایع چگالیده شده با استفاده از یك چپ افزاینده فشار كه مستقیماً به یك دیگ بخار فشار قوی برگردانده می شود و بدین ترتیب مواد فشار قوی به طور مداوم تغذیه می شود ، بدیهی است كه محل نصب دیگ بخار و توربین فشار قوی بستگی زیادی به این مدار دارد . با چگالش بخار خروجی از توربین یا موتور فشار قوی ، از حرارت منتقل در تبخیر كننده برای تهیه مقادیر زیادی بخار جهت فرآیندهای گوناگون استفاده می شود . در اینصورت تمامی یا بخشی از مایع چگالیده شده هرگز به سیستم تبخیر كننده باز نخواهد گشت . اگر مایع چگالیده شده باز گردانده نمی شود ، بدین دلیل است كه جمع آوری مایع چگالیده شده بسیار مشكل خواهد بود ، یا اینكه ممكن است بخار تولید شده در تبخیر كننده در یك فرآیند شیمیایی یا گرمایشی مصرف شده و یا اینكه به طور مداوم آلوده شود .

جهت دریافت فایل کامل  لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

برچسب ها : سیكل های استاندارد تراكمی بخار , , 23 , عملكرد اواپراتور , , 25 , سیستم تبرید بخار افشانی , , 25 , نقش اواپراتور , , 26 , سیستم های چند اواپراتوره , , 27 , 1 یك كمپرسور و دو اواپراتور , , 27 , دو كمپرسور و دو اواپراتور , , 29 , فصل سوم انواع اواپراتور , 31 , اواپراتورهای صفحه ای , پروژه , پژوهش , شهرسازی‌ , معماری , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , د

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر