امروز: جمعه 2 فروردین 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها-

مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها- دسته: معماری
بازدید: 38 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 159 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

این فایل شامل همه قوانین مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها در 80 صفحه در قاب ورد می باشد

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها

1-1ـ رعایت ضوابط مربوط به حریم اشراف بناها و مسائل مشرفیت در موردكلیه‌بناهائی‌كه‌درمجاورت‌یك ‌قطعه‌مالكیت‌احداث می‌شود، الزامی است.
2-1
ـ با توجه به نحوه تابش خورشید در شهر اصفهان، رعایت حریم سایه‌اندازی در احداث بنا در قطعات مالكیت الزامی است. بدین معنی كه ارتفاع بنای واقع در جنوب یك قطعه مالكیت نبایستی از حداقل فاصله آن از بر مجاز ساختمان قطعه مالكیت واقع در شمال آن تجاوز نماید.
تبصره1-‌درمجتمع‌های‌جدیدمسكونی،تجاری‌وبناهای‌عمومی ‌رعایت‌ ضابطه فوق الزامی است، لكن در محوطه های مسكونی ساخته شده تعیین نسبت فوق تا بلامانع است.
تبصره 2 ـ مقیاس محاسبه ارتفاع مجاز یك قطعه مالكیت جنوبی كه دسترسی آن با دسترسی قطعه مالكیت شمالی مربوطه دارای اختلاف ارتفاع باشد،متوسط ارتفاع دسترسی های دو قطعه مالكیت مزبورخواهد بود
3-1
ـ در هیچیك از سطوح خارجی بنا نمی‌توان پنجره یا هواگیر مشرف به مالكیت مجاور احداث نمود، مگر اینكه از حد مالكیت مجاور حداقل دو متر عقب نشینی صورت گرفته باشد. در این حالت پنجره ها بایستی تا ارتفاع 75/1 متر از كف مربوطه به صورت غیر بازشو بوده و با استفاده از شیشه مات و یا مصالح مشابه بیرون آنها غیر قابل رؤیت گردند.
4-1
ـ در مجتمع‌های مسكونی در مواردی كه اطاق های دو واحد مسكونی مستقل از یك حیاط خلوت نور می‌گیرند، فاصله پنجره های‌مقابل یكدیگر

نبایستی كمتر از 4 متر باشد و تا ارتفاع 75/1 متری از كف بایستی به صورت غیر بازشو و غیرشفاف باشد.
5-1-
نورگیری‌بناهای‌مختلف‌ازگذرها،پاركها و میادین عمومی بلامانع است.
6-1-
لازم است كه كلیه بازشوها، تراس ها و بالكن های بناهای همجوار گذرهای شرقی ـ غربی با عرض كمتر از 24 متر و در گذرهای شمالی ـ جنوبی با عرض كمتر از 20 متر با استفاده از مصالح غیرشفاف مانند شیشه مات تا ارتفاع 75/1 از كف مربوطه پوشیده شوند.
تبصره 1ـ درصورتیكه فاصله بین دو پنجره مشرف به یكدیگر بیش از 35 مترباشدو در قطعات مالكیت همجوار مادیها رعایت محدودیت ارتفاع پنجره فوق الذكر الزامی نیست.
7-1 
ـ در معابر شرقی ـ غربی با عرض 24 متر و بیشتر و معابر شمالی ـ جنوبی با عرض20 متر و بیشتر نصب پنجره بازشو از ارتفاع 85/0 متری به‌بالا و همچنین بالكن یا تراس یا جان پناه در ارتفاع معمول بلامانع است.
8-1-
پیشنهادمی‌گرددكه‌قطعات‌مالكیت‌همجواركه‌بناهای‌آنهابیش‌ازیك‌طبقه یاارتفاع‌متعارف‌می‌باشد، قسمتی از حیاط خود را به طریقی محصورنمایندكه یك فضای بدون اشراف برای واحدهای مسكونی همجوار به دست آید.
9-1-
ایجادراه پله در فضای آزاد لازم الرعایه جهت تأمین دسترسی طبقات فوقانی ممنوع می باشد.
10-1 
ـ استقرار بنای جدید تنها در60 درصد بخش شمالی قطعه مالكیت با رعایت سطح اشغال تعیین شده در طبقه همكف مجاز می باشد.
11-1 
ـ استقرار بنا در طبقات فوقانی و اصولاً احداث هر نوع ساختمان در ارتفاع بیش از 5/3 متر، لازم است در محدوده 60 درصد بخش شمالی قطعه مالكیت با رعایت سطح زیربنای مجاز صورت گیرد.
تبصره 1ـ در محوطه های تاریخی این رقم می تواند با نظر سازمان میراث فرهنگی و در هماهنگی با بناهای همجوار حداكثر تا 5 متر افزایش یابد.
تبصره 2ـ در قطعات مالكیت همجوار گذرهای با عرض20 متر و بیشتر شمالی‌ـ‌جنوبی به شرط رعایت حداكثر سطح اشغال وسطح زیربنا، احداث بنا در تمامی ‌قسمت ‌مشرف‌ به‌گذر و در تمامی طبقات بلامانع است، لیكن رعایت‌این‌ضابطه‌در قطعات مالكیت همجوار محورهای شهری الزامی است
12-1 
ـ حداقل 50 درصد فضای آزاد قطعات مالكیت مسكونی بایستی به پوشش گیاهی اختصاص داده شود.
13-1 
ـ به منظور كمك به مطلوبیت سیمای بدنه‌های گذرهای اصلی، به ترتیب اولویت خط آسمان (آخرین حدبنا)، حد بالا و پائین پنجره‌های هر یك از طبقات، حدبالای دربهای ورودی و حدبالای دیوار حیاط‌های مشرف به میادین وگذرها بایستی هم تراز باشد.تدابیر لازم در این خصوص میبایست توسط شهرداری و در زمان تهیه و تأئید طرح‌های معماری بناهای مورد نظر اتخاذ گردد.
تبصره 1ـ در گذرهای با شیب با بیش از 2% و با عرض 12 متر و بیشتر جهت هم تراز نمودن خط آسمان، اضافه ارتفاع در طبقه هم كف به میزان
حداكثر یك متر علاوه بر ارتفاع مجاز با نظر شهرداری بلامانع است. بدین ترتیب شكستگی خط آسمان تنها در فواصل بین گذرها اتفاق خواهد افتاد
تبصره 2ـ درهرصورت اختلاف خط آسمان در بناهای همجوار و قسمتهای مختلف یك بنا نبایستی كمتر از نیم متر باشد.
14-1
ـ اضافه ارتفاع دست انداز بام جهت هم تراز نمودن خط آسمان بنا با خط آسمان بناهای همجوار بلامانع است و جزء حداكثر ارتفاع مجاز تلقی نخواهد شد. حداكثر ارتفاع مجاز دست انداز 7/0 متر می باشد.
15-1- 
لبه بام پلكان‌هائی (خرپشته) كه درمجاورت گذر یا فضای آزاد قطعات ‌مالكیت ‌اجراء‌ می‌شود بایستی‌ هم‌تراز خط ‌آسمان‌بنا باشد و از آن ‌مرتفع‌تر اجرا ‌نگردد. برای ‌این ‌منظورخرپشته‌می‌تواند به ‌صورت ‌شیب‌دار اجراء گردد
16-1
ـ كلیه سطوح مشرف به گذرها و سطوح خارجی و داخلی بناهائی كه ازگذرهای‌عمومی قابل رؤیت باشد،باید با مصالح مناسب و ترجیحاً مصالح اصلی نما با نظر شهرداری نماسازی شود و از هر گونه نقاشی در این بدنه‌ها پرهیز گردد.
17-1 - 
نماسازی سطوح مشرف به فضاهای آزاد قطعات مالكیت مجاور الزامی است و انجام آن بر عهده مالك بنای اشراف دار است. جنس و طرح نماها با نظر شهرداری تعیین خواهد شد.
18-1 
ـ جنس سطوح مشرف به گذرهای عمومی قطعه مالكیت باید با مصالح به كار رفته در نمای ساختمان آن یكسان باشد.
19-1 
ـ جهت ایجاد حصار فضاهای آزاد قطعات مالكیت و همچنین سقف ورودی‌ها استفاده از مصالح و روش‌های ساختمانی نامطلوب به تشخیص شهرداری مجاز نیست و مصالح مورد استفاده برای موارد فوق باید حتی‌المقدور از نوع مصالح به كار رفته در نمای بنا باشد.

2- ضوابط احداث پیش آمدگی

1-2-پیش آمدگی در سمت فضای آزاد،40% قطعه مالكیت (بالكن)
پیش‌آمدگی بناها در طبقات فوقانی در سمت فضای آزاد قطعه مالکیت حداکثر به میزان 20/1 متر مازاد بر میزان مجاز ساخت مشروط به استفاده از آنها بعنوان تراس یا آفتاب‌گیر با رعایت حریم اشراف قطعه‌های مالکیت مجاور بلامانع است .
تبصره 1- در قطعات با عرض بیش از 15 متر و طول بیش از 30 متر این رقم می‌تواند حداکثرتا80/1 متر مشروط به رعایت حریم اشراف قطعه‌های مالکیت مجاور افزایش یابد .
1-2- 
پیش‌آمدگی‌طبقات‌بناهادرکلیه‌گذرهای‌باعرض‌کمترازده‌مترمجازمی‌باشد . 
2-2- 
پیش آمدگی در گذر (كنسول)
پیش‌آمدگی در گذرهای با عرض ده متر و بیشتر مشروط به از بین نرفتن اشجار گذر و رعایت حریم خطوط انتقال نیرو و حتی المقدور در قالب‌طرحهای بدنه‌سازی‌مصوب و تنها به میزان‌های ذیل مجاز می‌باشد :
گذرهای با عرض 10 تا 20 متر حداکثر 8/0 متر
گذرهای با عرض 25 تا 36 متر حداکثر20/1 متر
گذرهای با عرض بیش از 36 متر حداکثر50/1 متر
به منظور نظم بخشیدن به پیش‌آمدگی‌ها، در قطعات مالکیت همجوار لازم است که کلیه پیش‌آمدگی‌ها در یک قطعه مالکیت تنها به اندازه حداکثر مجاز یا آن انجام گیرد .
درکلیه‌مواردیکه‌پیش‌آمدگی‌مجاز دانسته شده است، لازم است پیش‌آمدگی در فاصله‌ای معادل با میزان پیش‌آمدگی از انتهای ساخت بنا محدود شود .
3-2- 
ایجاد پیش‌آمدگی روی پخ گذرهائی که یکی یا هر دو دارای عرض کمتر از10 متر بوده و یا یکی یا هر دو فاقد پیاده رو باشند ممنوع است در این‌صورت پیش‌آمدگی مجاز در گذر بایستی با فاصله‌ای معادل پیش‌آمدگی مجاز از شروع پخ خاتمه یابد .
4-2
ـ ایجاد پیش‌آمدگی روی پخ گذرهائی كه یكی یا هر دو دارای عرض كمتر از10 متر بوده و یا یكی یا هر دو فاقد پیاده رو باشند، ممنوع است در این صورت پیش‌آمدگی مجاز درگذر بایستی با فاصله‌ای معادل پیش‌آمدگی مجاز از شروع پخ خاتمه یابد.
5-2
ـ پیش آمدگی روی پخ دو گذر با عرض بیش از 10 متر و دارای پیاده‌رو منوط به رعایت حداقل ارتفاع 5/2 متر از كف گذر در قسمت مربوطه و حداكثر به میزان 8/0 متر عمود بر پخ بلامانع است.

3- ضوابط پیلوت و زیرزمین

1-3-در کلیه‌ کاربریها، حداکثر سطح ‌زیرزمین ‌معادل‌سطح ‌اشغال در طبقه همکف به ‌اضافه ایوان با مساحت متعارف (حداکثر10درصدسطح‌اشغال) می‌باشد .
2-3- 
احداث‌زیرزمین‌خارج ‌از حد مالکیت و در زیر گذرها مجاز نمی باشد .
3-3- 
زیرزمین بایستی مستقیما" از داخل قطعه مالکیت به طبقات بالا دسترسی داشته باشد .
4-3-
درنظرگرفتن حداکثر یک واحد مسکونی در محوطه پیلوت، صرفنظر از کد کف‌ واحد مذکور، با مساحت ‌حداکثر یک صدمتر مربع، درتمامی پروانه‌های ساختمانی و در صورت دارا بودن کلیه شرایط ذیل ، با اخذ عوارض متعلقه بلامانع بوده و هزینه تراکم به واحد مسکونی مذکور تعلق نخواهدگرفت
1-4-3- 
اجرای واحد فوق در سطح اشغال مجاز قطعه مالکیت .
2-4-3- 
تأمین کامل پارکینگ موردنیاز کل ساختمان براساس معیارهای طرح تفصیلی .
3-4-3- 
همسطح بودن پیلوت مذکور با گذر ارتباطی و عدم شکستگی در سقف پیلوت(درصورت استفاده از محوطه پیلوت به عنوان پارکینگ ، ارتفاع سقف ‌اجرا شده ‌نهائی ‌پارکینگ ‌مطابق ‌با ضوابط ‌طرح‌ تفصیلی ‌بایستی‌حداکثر 25/2 متر و برای فضای پیلوت بیش از 500 مترمربع ، حداکثر 60/2 متر باشد ) .

- ضوابط مربوط به گذرها ، پارکینگ و پخ ها

1-4- در طرح ریزی شبكه گذرهای فرعی طرح‌های تفصیلی كوشش به عمل آمده كه انتظام لازم و معقولی به این شبكه بخشیده شود. به همین لحاظ ‌گذرهای ترسیم شده روی نقشه‌ها درجه‌بندی‌ شده‌اند. چنانچه عرض موجود یا عقب نشینی شده بیش از عرض تعیین شده روی نقشه‌ها باشد، عرض‌ موجود یا عقب‌نشینی‌شده‌ملاك‌عمل‌بوده‌وبایستی كماكان رعایت گردد.
2-4
ـ‌عرض‌گذرهای‌موجود غیراختصاصی كه درطرح‌های تفصیلی مشخص نگردیده چنانچه طول آن كمتر از 100 متر باشد، 6 متر و با طول 100 متر و بیشتر، 8 متر خواهد بود
تبصره 1ـ در داخل محدوده شهر قدیم، حداقل عرض گذرهای با طول كمتراز 150 متر،6 متر وگذرهای باطول150 متر و بیشتر 8 متر خواهد بود.
تبصره 2 ـ عرض گذرهای تعیین نشده در محدوده منطقه تاریخی اصفهان با نظر سازمان میراث فرهنگی مشخص خواهد شد.
تبصره 3 ـ عرض موجود گذرهائی كه در یكی از طرفین آن بناها و بدنه ها و سقف‌های دارای ارزش تاریخی و معماری وجود دارد، حفظ خواهد شد. در صورت امكان، تعریض با نظر سازمان میراث فرهنگی بایستی از سمتی صورت گیرد كه به اینگونه بناها و بدنه‌ها آسیبی وارد نـگردد. قسمـتهایی از گذر كه در دو طـرف آن و مقابـل یكدیگر، بنـا و بدنه تاریخـی وجود دارد و یا دارای سقف است از این قاعده مستثنی می باشد.
3-4- 
نقشه های شبكه گذرهای پیشنهادی طرح های تفصیلی از نظر مسیر و حداقل عرض گذرهای اصلی قابل استناد است، لیكن از نظر خط پروژه قابل استناد نبوده و خط پروژه های مصوب كمیسیون ماده پنج ملاك عمل خواهد بود. در مواردی كه مسیر ترسیم شده در این نقشه ها با مسیرهای مصوب قبلی مغایرت داشته باشد، مسیر مشخص شده در این نقشه ها ملاك عمل خواهد بود و براساس آن بایستی خط پروژه اصلاحی تهیه گردد
4-4-
درطرح‌های‌تفصیلی‌تعریض‌گذرهای‌فرعی،مادیهاوانهاربه‌صورت‌مساوی از محور موجود آنها در نظر گرفته شده است. لیكن‌درمواردی كه بناهای با ارزش از نظر معماری و تاریخی در مجاورت ‌گذر قرار داشته ‌یا‌ مقتضیات طراحی ایجاب‌می‌نموده، محورموجودگذرملاك‌تعریض‌نبوده‌است. بدیهی‌است نحوه تعریض‌ منعكس ‌شده ‌درطرحهای تفصیلی به هر حال ملاك عمل خواهد بود.
5-4- 
تخریب ساباط های موجود مجاز نمی باشد مگر با تایید و موافقت سازمان میراث فرهنگی.
6-4- 
تغییر مسیر و مسدود نمودن راه آبهای عمومی منجمله چشمه ها، مادیها و جویها ممنوع می باشد.
7-4 
ـ احداث بن بست با طول بیش از 250 متر مجاز نمی باشد.
8-4 
ـ دسترسی سواره‌رو بناها از گذرها بایستی محدود گشته یك ورودی با عرض حداكثر 5/3 متر در نظر گرفته شود. محل احداث درب ورودی بناها با توجه به شرایط محلی از نظر وجود اشجار و غیره با نظر شهرداری تعیین خواهد شد. در قطعات مالكیت با بیش از یك بر، یك درب سواره رو اضافی با عرض حداكثر 57/3 متر با نظر شهرداری می‌توان در نظر گرفت. در قطعات مالكیت جنوبی و با عرض بیش از 10 متر مشروط به عدم قطع درختان، با نظر و موافقت شهرداری در نظر گرفتن ورودی سواره با عرض حداكثر 6 متر بلامانع است.
9-4 
ـ دسترسی كلیه قطعات مالكیت بر خیابانها كه امكان دسترسی ثانویه از گذرهای فرعی یا فرعی تر دارند بایستی از طریق دسترسی ثانویه تأمین گردد و دسترسی آنها به خیابان به جز برای عبور پیاده (یك درب برای هر قطعه در سمت خیابان با حداكثر عرض 5/1 متر) محدود گردد. دسترسی سواره‌رو قطعات مالكیت از گذرهای اصلی كه فاقد دسترسی ثانویه میباشد، به ازاء هر قطعه مالكیت یك ورودی با عرض حداكثر 5/3 متر، مجاز است
10-4 
ـ احداث‌هرگونه‌پل‌روی‌جوی‌های‌كنار گذرها به منظور تأمین دسترسی به واحدهای مجاور گذرها بایستی با نظر و موافقت شهرداری انجام گیرد.
11-4 
ـ درب ساختمانها نباید در داخل محوطه گذرها باز شود
12-4 
ـ احداث‌هرتعدادپله‌درخارج‌ازحدمالكیت‌وپیاده‌روهاوگذرهاغیرمجاز است
13-4
ـ نصب درب ماشین رو در كلیه پخها ممنوع است. موارد موجود بایستی در زمان بازسازی و نوسازی مسدود شود
14-4 
ـ پیش بینی تعداد واحدهای پاركینگ مورد نیاز در كلیه قطعات مالكیت، با توجه به نوع استفاده‌ای كه از آنها به عمل می‌آید و براساس معیارهای پاركینگ طرح تفصیلی برای هر یك از استفاده ها الزامی است. محل ‌یا محلهای‌ مناسب ‌پاركینگ‌ كه‌می‌تواندبه‌صورت‌مسقف‌بوده‌و یا در فضای آزاد قطعه مالیكت تأمین شود، بایستی بر روی نقشه‌هائی‌كه‌جهت پروانه ساختمانی‌به‌شهرداری‌یاسایرمراجع‌ذیربط ارائه می شود، مشخص شده باشد.
15-4 -
محل‌پیش‌بینی‌شده جهت یك واحد پاركینگ بایستی شامل فضائی به ابعاد 5 * 5/2 متر به انضمام‌فضای‌سبز مناسب جهت مسیر حركت باشد.
16-4 
ـ استفاده از حداكثر 20% مساحت كل زمین به منظور پاركینگ غیر سرپوشیده به شرط امكان تحرك اتومبیل و دارا بودن دسترسی مناسب و عدم ضرورت قطع درخت با موافقت شهرداری بلامانع است
17-4 
ـ حداقل عرض درب ورودی پاركینگ 5/2 متر است.
18-4
ـ‌ارتفاع‌مجازپاركینگ‌اختصاصی‌درفضاهای‌سرپوشیده حداكثر 25/2 متر است.
تبصره1ـ‌چنانچه‌سطح‌اختصاص‌داده‌شده‌برای محوطه پاركینگ در فضاهای سرپوشیده‌بیش‌از500 متر مربع ‌باشد، حداكثرارتفاع مجاز 60/2 متر خواهد بود
19-4 
ـ در صورت استفاده از رامپ، حداقل ارتفاع آن 95/1 متر است و شیب آن نبایستی از 15% بیشتر باشد
20-4 
ـ حداقل عرض رامپ برای دسترسی به پاركینگ جهت حداكثر 24 اتومبیل 5/3 متر و از 25 اتومبیل بیشتر از 5 متر است. درصورتی كه عرض 5 متر در نظر گرفته نشود، پاركینگ باید دارای ورودی و خروجی جداگانه با حداقل عرض 5/3 متر باشد
21-4 
ـ كلیه پاركینگ‌های ساختمانهای عمومی و بانك‌ها بایستی به نحوی باشد كه استفاده عموم از آن به سهولت صورت گیرد.
22-4 
ـ محدودیتی از نظر تعداد طبقات زیرزمین برای قطعات مالكیت با كاربری پاركینگ وجود ندارد.

5- ضوابط مربوط به محاسبه سطح زیر بنا

1-5 - در صورتیکه از زیر زمین به منظور پارکینگ، تاسیسات موتورخانه، انبار و پناهگاه مورد لزوم بنا استفاده شود، مساحت آن جزء سطح زیربنا منظور نخواهد شد .
2-5 - 
فضاهای سرپوشیده‌ای که درطبقه همکف، دو گذر عمومی مختلف را به ‌هم ‌متصل‌نموده ‌و توسط ‌مالک ‌برای ‌عبور و مرور عموم‌ به ‌شهرداری ‌واگذار شده‌اندجزء ‌سطح زیربنا محسوب نخواهد شد
3-5- 
سطوح‌ایوان‌وبالکن‌درمحاسبه‌سطح‌مجاز زیربنا محاسبه می‌شود .
4-5-
حیاط ‌خلوتهائی‌که ‌مساحت ‌آنها 7 متر و بیشتر است جزء زیربنا محاسبه نخواهد شد .
5-5-
کلیه عقب نشینی‌ها در طبقه همکف به منظور ایجاد ورودی یا گذر سرپوشیده عمومی درصورتیکه 6/0 ± متر اختلاف سطح با گذر داشته و بدون‌مانع‌متصل‌به‌گذرعمومی باشد جزء سطح زیربنا محسوب نخواهد شد .
6-5- 
جهت محاسبه عوارض سطح یک واحد پارکینگ 25 مترمربع در نظر گرفته می شود

- سایر ضوابط و مقررات عمومی

1-6- استقرار کاربری به غیر از کاربری تعیین شده برای هر قطعه مالکیت ممنوع است ، مگر طبق مقررات مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان .
2-6- جهت تخریب یا احداث بنای جدید یا بنای الحاقی با هرنوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری، نظامی و غیره) و با هرنوع مالکیت (عمومی و خصوصی) و همچنین جهت تغییر عملکرد درون گروهی قطعات مالکیت (بعنوان‌مثال: تغییر سوپرمارکت به معاملات اتومبیل) و همچنین تغییرات اساسی در ساختمانها و نیز تغییر در نمای بناهای واقع در بر خیابانهای با عرض 30 متر و بیشتر بایستی از شهرداری مجوز لازم اخذ شود .
3-6- چنانچه مالک یک قطعه مالکیت واقع در محوطه‌های مسکونی بتواند مدارک لازم مانند جواز کسب ، سند مالکیت رسمی واحد تجاری و یا مدارک رسمی دیگر را که حاکی از وجود واحد تجاری در قطعه مالکیت قبل از ابلاغ این ضوابط باشد،ارائه‌نمایدو بازسازی آنها مغایرتی با طرحهای تفصیلی و سایر طرحهای مصوب نداشته باشد ، استفاده تجاری مستقل و مناسب به اندازه سطح قبلی با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است .
4-6- استفاده‌های مجاز تجاری از قطعات مالکیت با کاربری مسکونی واقع در مجاورت گذرهای اصلی بین محلات ، مسیر پیاده اطراف مادیها ، مراکزمحلات ‌و نواحی ‌وهمچنین قطعات مالکیت باکاربری‌مختلط تجاری-مسکونی‌ پارکینگ ‌با رعایت‌ این‌مجموعه‌ضوابط‌وسایرضوابط‌ومقررات‌مربوطه‌ منوط به موافقت شهرداری است .
5-6-حداکثرارتفاع‌مجاز کرسی واحدهای تجاری 6/0 متر می باشد .
6-6-اختصاص حداقل 6 مترمربع بالکن به‌ازاء هر واحد مسکونی آپارتمانی با مساحت 100 مترمربع و بیشتر و 5/3 مترمربع بازاء واحدهای با مساحت کمتراز 100 مترمربع الزامی‌است،تمامی‌یابخش‌مناسبی از این سطح بایستی در مجاورت ‌آشپزخانه ‌به ‌منظوراستفاده‌درمواقع‌آتش‌سوزی در نظر گرفته شود 
7-6-حداقل سطح حیاط خلوت و پاسیو بناهای با تعداد طبقات کمتر از 5 طبقه ، 4% مساحت قطعه مالکیت می‌باشد. حداقل عمق بناهای 1 و2 طبقه، 2 متر، 3 طبقه 5/2 متر و 4 طبقه 3 متر می‌باشد، در رابطه با بناهای بیش از 4 طبقه، سطح و عمق حیاط خلوت‌ها که به هرحال از ارقام مربوط به ساختمانهای چهار طبقه کمتر نخواهد بود، بایستی متناسب با تعداد طبقات،عملکرد و موقعیت حیاط خلوت تعیین شود .
تبصره1-سطح اشغال‌و زیربنای‌قطعات‌مالکیت‌بامساحت70 الی 100 مترمربع با رعایت‌حداکثر ارتفاع‌ مجاز با نظرشهرداری ‌تعیین ‌خواهدشد.درهرصورت‌حداقل10% مساحت ‌قطعه ‌مالکیت ‌بایستی ‌به ‌فضای ‌آزاد اختصاص یابد .
8-6-حداقل مساحت زیربنای مفید یک واحد مسکونی 60مترمربع ، یک‌واحدخدمات‌دفتری50 مترمربع‌ویک‌واحدتجاری18 متر مربع ‌می‌باشد .
9-6- نصب آسانسور در آپارتمانهای پنج طبقه و بالاتر كه بایستی در نقشه های معماری نشان داده شده باشد اجباری است. در اینجا پیلوت یك طبقه محسوب می شود. از نظر رعایت موازین ایمنی بایستی از قرار دادن آسانسور در پلكان خودداری به عمل آید.
10-6- در طراحی و اجراء بناهای عمومی و همچنین بناهای مسكونی با چهار سقف و بیشتر بایستی ضوابط و مقررات اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی و سایر ضوابط و مقررات ایمنیكه توسط سایر مراجع ذیصلاح ارائه می شود، رعایت گردد.
11-6- احداث پلكان خروج اضطراری(فرار) در فاصله ای مناسب از پلكان اصلی در فضای آزاد و یا مكانهای مناسب و با تعداد مناسب یا مشخصات فنی صحیح طبق استانداردهای مربوطه در بناهای با مشخصات ذیل الزامی می باشد. این پلكان ها بایستی در نقشه هایی كه جهت اخذ مجوز به شهرداری ارائه می شود منعكس گردد
- بناهای 6 طبقه و بیشتر و با ارتفاع 5/17 متر و بیشتر
- بناهای 5 طبقه با تعداد 4 واحد مسكونی و بیشتر در هر نقطه 
- بناهای 4 طبقه با تعداد 4 واحد مسكونی و بیشتر در هر نقطه
- بناهای 3 طبقه با تعداد 8 واحد مسكونی و بیشتر در هر نقطه
تبصره 1- در بناهای 6 طبقه و كمتر كه مساحت هر طبقه حداكثر 300 مترمربع و در هر طبقه حداكثر 3 واحد مسكونی وجود داشته باشد با رعایت مسائل مشرفیت پلكان اصلی می تواند در فضای باز احداث و به عنوان پله خروج اضطراری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
12-6- در كلیه بناهای مسكونی 4 طبقه و بیشتر و بناهای تجاری با زیر بنای 700 مترمربع و بیشتر اجراء سیستم لوله كشی و تعبیه مخزن ذخیره آب جهت اطفاء حریق در مجاورت درب ورودی بنا با امكان آبگیری و آبدهی به خودروهای آتش نشانی الزامی است.
13-6- احداث دكمه فشار و یا سنسورهای حرارتی و یا دودی در آشپزخانه مجتمع های مسكونی آپارتمانی الزامی است.
14-6- نصب هرگونه هواكش و كولر گازی در گذرها و در ارتفاع كمتر از 5/2 متر ممنوع می باشد. نصب كولر گازی در طبقات به شرطی كه با بكار بردن مصالح ساختمانی به كار رفته در بدنه از دید عموم پنهان گردد بلامانع است.

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

برچسب ها : مشرفیت , معماری و نحوه استقرار بناها , معماری , پیشروی بنا , پیشروی ساختمان , سازه و معماری , عمران و ساختمان , قوانین ساختمان سازی , مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها , نحوه استقرار بناها

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر