امروز: سه شنبه 1 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، تركیبات فنلی و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوری اسمزی

تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، تركیبات فنلی و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوری اسمزی دسته: کشاورزی و زراعت
بازدید: 45 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 72

ژیبرلین به تنهایی و یا توام با تنشهای به كار رفته در این پژوهش باعث حفظ و یا افزایش محتوای تركیبات مورد سنجش بوده است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

در حال رویش سویا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین

تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، تركیبات فنلی و تركیبات ایمیدازولی در دانه هایدر حال رویش سویا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین

فهرست شكلها

26

27

28

29

30

31

32

33

34

شكلها                                                                                                              صفحه

شكل 1: تغییرات درصد جوانه زنی دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی 48

ساعته در آب مقطر (نمونه های شاهد). ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف

 معیار هستند...............................................................................................................................

شكل 2: تغییرات درصد جوانه زنی دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی 48

ساعته در 50mM. nacl  . ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار

 هستند...........................................................................................................................................

شكل 3: تغییرات درصد جوانه زنی دانه های سویا رقم پرشینگ درطی یك دوره زمانی48 ساعته

در .nacl 50 mm  وg/ml GAµ.10ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین وانحراف

 معیار هستند. ..................................................................................................................................

شكل 4: تغییرات درصد جوانه زنی دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی 48

ساعته در .10µg/ml GAستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و  انحراف  معیارهستند....

شكل 5 : تغییرات درصد جوانه زنی دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی 48

ساعته در .PEG64g/lستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند........

شكل 6: تغییرات درصد جوانه زنی دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی 48

ساعته در  . PEG ,GAستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند......

شكل 7: مقایسه تغییرات درصد جوانه زنی دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی48

 ساعته در آب مقطر (نمونه های شاهد) و تیمارهای مختلف مندرج در توضیح شكلهای 2 تا6.

ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند....................................................

شكل 8: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبیاری دانه

 های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین

 (3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین

 (6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به

 ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند............................................................................

شكل 9: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبیاری دانه های

سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح تیمارها

مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و

 انحراف معیار هستند. .....................................................................................................................

شكل10: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

35

36

37

38

39

40

41

42

تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ...........................................................................................

شكل 11: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبیاری دانه

 های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین

(3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین

(6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به

ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ..............................................................................

شكل 12: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبیاری دانه

 های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین

(3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین

(6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به

ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .............................................................................

شكل 13: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبیاری دانه

 های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین

 (3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین

 (6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به

 ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .............................................................................

شكل 14: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

 زمانی 48 ساعته در آب مقطر(نمونه های شاهد) و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به

ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند............................................................................................

شكل 15: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك

دوره  زمانی 48 ساعته در در كلرور سدیم 50mM.و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها

به ترتیب  نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ...................................................................................

شكل 16: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك

دوره زمانی 48 ساعته در nacl,GAو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .......................................................................................

شكل 17: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك

 دوره زمانی 48 ساعته در PEGو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

میانگین و انحراف معیار هستند. .....................................................................................................

43

44

45

46

47

48

49

50

51

شكل 18: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك

دوره زمانی 48 ساعته درPEG,GA و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب

نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .........................................................................................

شكل 19: مقایسه محتوای كلی آمینواسید های آزاد در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك

 دوره زمانی 48 ساعته درGA و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

میانگین و انحراف معیار هستند. ....................................................................................................

شكل 20: مقایسه محتوای كلی آرژینین در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در آب مقطر(نمونه های شاهد) و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .......................................................................................

شكل 21: مقایسه محتوای كلی آرژینین در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در NaClو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و

 انحراف معیار هستند. ..................................................................................................................

شكل 22: مقایسه محتوای كلی آرژینین در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در Nacl , gaو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین

 و انحراف معیار هستند. ...............................................................................................................

شكل 23: مقایسه محتوای كلی آرژینین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در pegو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و

انحراف معیار هستند. ....................................................................................................................

شكل 24: مقایسه محتوای كلی آرژینین در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در peg.gaو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و

 انحراف معیار هستند. ...................................................................................................................

شكل 25: مقایسه محتوای كلی آرژینین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در gaو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین وانحراف

 معیار هستند. .........................................................................................................................................

شكل 26: مقایسه محتوای كلی آرژینین  پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

 تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. ..................................................................................................

شكل 27: مقایسه محتوای كلی آرژینین  پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

52

53

54

55

56

57

58

59

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .........................................................................................

شكل 28: مقایسه محتوای كلی آرژینین پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

 رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

 تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. ................................................................................................

شكل 29: مقایسه محتوای كلی آرژینین  پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

 رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

 تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. .................................................................................................

شكل 30: مقایسه محتوای كلی آرژینین  پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

 رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

 تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. .................................................................................................

شكل 31: مقایسه محتوای كلی آرژینین  پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

 رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

 تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

میانگین و انحراف معیار هستند. ...................................................................................................

شكل 32: مقایسه محتوای كلی  گلیسین بتائین در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

 زمانی 48 ساعته در آب مقطر(نمونه های شاهد) و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به

 ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ...........................................................................

شكل 33: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

 زمانی 48 ساعته در nacl و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین

 و انحراف معیار هستند. ..............................................................................................................

شكل 34: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

 زمانی 48 ساعته در NaCl,GA و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

میانگین وانحراف معیار هستند. ...................................................................................................

60

61

62

63

64

65

66

شكل 35: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

 زمانی 48 ساعته در PEG و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین

 و انحراف معیار هستند. ...............................................................................................................

شكل 36: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

 زمانی 48 ساعته در GA,PEG و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

میانگین وانحراف معیار هستند. .....................................................................................................

شكل 37: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

 زمانی 48 ساعته در GA و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و

 انحراف معیار هستند. ..................................................................................................................

شكل 38: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبیاری دانه های

سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

 تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .......................................................................................

شكل 39: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ............................................................................................

شكل 40: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

 تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ......................................................................................

شكل 41: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .......................................................................................

شكل 42: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

67

68

69

70

71

72

73

74

75

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ......................................................................................

شكل 43: مقایسه محتوای كلی گلیسین بتائین  پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

 تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .......................................................................................

شكل 44: مقایسه محتوای كلی پرولین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در آب مقطر(نمونه های شاهد) و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب

نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .......................................................................................

شكل 45: مقایسه محتوای كلی پرولین در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در naclو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و

 انحراف معیار هستند. ..................................................................................................................

شكل 46: مقایسه محتوای كلی پرولین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

48 ساعته درnacl,ga و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و

 انحراف معیار هستند. .................................................................................................................

شكل 47: مقایسه محتوای كلی پرولین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در pegو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و

 انحراف معیار هستند. ...................................................................................................................

شكل 48: مقایسه محتوای كلی پزولین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

 48 ساعته در peg,gaو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر  میانگین و

 انحراف معیار هستند. .................................................................................................................

شكل 49: مقایسه محتوای كلی پرولین  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره زمانی

48 ساعته درga و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف

 معیار هستند. ...............................................................................................................................

شكل 50: مقایسه محتوای كلی پرولین  پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

. تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. .................................................................................................

شكل 51: مقایسه محتوای كلی پرولین  پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

 رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

76

77

78

79

80

81

82

83

84

 میانگین و انحراف معیار هستند. ..............................................................................................

شكل 52: مقایسه محتوای كلی پرولین پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

 رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

 تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. ..................................................................................................

شكل 53: مقایسه محتوای كلی پرولین  پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

 تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. .................................................................................................

شكل 54: مقایسه محتوای كلی پرولین  پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

 پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

 تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. .................................................................................................

شكل 55: مقایسه محتوای كلی پرولین  پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبیاری دانه های سویا

 رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)، تیمار

پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6). توضیح

 تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. .................................................................................................

شكل 56: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

زمانی 48 ساعته در آب مقطر(نمونه های شاهد) و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به

 ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ............................................................................

شكل 57: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

 زمانی 48 ساعته در naclو در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین

 و انحراف معیار هستند. ..............................................................................................................

شكل 58: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

زمانی 48 ساعته در nacl , ga و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند.....................................................................................................

شكل 59: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

زمانی 48 ساعته در PEG و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین

و انحراف معیار هستند. ...............................................................................................................

85

86

87

88

89

90

91

شكل 60: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

زمانی 48 ساعته در PEG,GA و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر

 میانگین و انحراف معیار هستند. .................................................................................................

شكل 61: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك دوره

 زمانی 48 ساعته در GA و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین

و انحراف معیار هستند. ...............................................................................................................

شكل 62: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبیاری دانه های

سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

 توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ......................................................................................

شكل 63: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ......................................................................................

شكل 64: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

 توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .......................................................................................

شكل 65: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ......................................................................................

شكل 66: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبیاری دانه های

 سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین (3)،

 تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین (6).

توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتیب

نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ..................................................................................

شكل 67: مقایسه محتوای كلی تركیبات فنلی  پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبیاری دانه

های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و ژیبرلین

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 (3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار ژیبرلین

 (6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به

 ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ........................................................................

شكل 68: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمید ازولی در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی

 یك دوره زمانی 48 ساعته در آب مقطر(نمونه های شاهد) و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و

شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ......................................................

شكل 69: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی

 یك دوره زمانی 48 ساعته در nacl و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ...................................................................................

شكل 70: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمید ازولی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی

 یك دوره زمانی 48 ساعته در nacl,ga و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به

 ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ........................................................................

شكل 71: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی

 یك دوره زمانی 48 ساعته در PEG و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب

نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ....................................................................................

شكل 72: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی یك

 دوره زمانی 48 ساعته در PEG,GA و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .....................................................................................

شكل 73: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی  در دانه های سویا رقم پرشینگ در طی

 یك دوره زمانی 48 ساعته در GA و در پایان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتیب

 نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ...................................................................................

شكل 74: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی  پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبیاری

 دانه های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و

ژیبرلین (3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار

 ژیبرلین (6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و

 شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .....................................................

شكل 75: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی  پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبیاری

 دانه های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و

ژیبرلین (3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار

 ژیبرلین (6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و

شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ....................................................

شكل 76: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبیاری

دانه های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و

101

102

103

104

 ژیبرلین (3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار

 ژیبرلین (6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و

شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ......................................................

شكل 77: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی  پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبیاری

 دانه های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و

 ژیبرلین (3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و

 تیمار ژیبرلین (6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها

 و شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .................................................

شكل 78: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی  پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبیاری

 دانه های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و

 ژیبرلین (3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار

 ژیبرلین (6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و

شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. .....................................................

شكل 79: مقایسه محتوای كلی تركیبات ایمیدازولی  پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبیاری

 دانه های سویا رقم پرشینگ در نمونه های شاهد(1)، تیمار شوری (2)، تیمار توام شوری و

 ژیبرلین (3)، تیمار پلی اتیلن گلیكول (4)، تیمار توام پلی اتیلن گلیكول و ژیبرلین (5) و تیمار

 ژیبرلین (6). توضیح تیمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهای 2 تا 6 است. ستونها و

 شاخصها به ترتیب نشانگر میانگین و انحراف معیار هستند. ........................................................

چكیده:

در پژوهش حاضر تاثیرات تنش شوری ناشی از كلرور سدیم 50 میلی مولار و تنش اسمزی ناشی از محلول پلی اتیلن گلیكول 6000 هم فشار با آن با غلظت 64 گرم بر لیتر با و یا بدون ژیبرلین
(10 میكروگرم بر میلی لیتر) بر محتوای آمینو اسیدی، تركیبات فنلی و نیز تركیبات ایمیدازولی در حین رویش دانه های سویا رقم پرشینگ (
Glycine max L. cv. pershing) مورد بررسی قرار گرفته است.

دانه ها در طی یك دوره زمانی 48 ساعته با محلولهای فوق، محلول ژیبرلین و یا آب مقطر به عنوان شاهد آبیاری شدند و در پایان هر 8  ساعت، درصد جوانه زنی،  محتوای كلی آمینواسیدهای آزاد، تركیبات فنلی و تركیبات ایمیدازولی و نیز محتوای آمینواسیدهای آرژینین، پرولین و گلیسین بتائین مورد اندازه گیری قرار گرفت.

بر اساس نتایج حاصل،  تیمارهای نمكی و پلی اتیلن گلیكول قادر به ایجاد تاخیر در جوانه زنی دانه ها هستند و ژیبرلین این تاخیر را جبران می نماید.

به نظر می رسد كه تیمار نمكی به ویژه با ایجاد تاخیر در افزایش محتوای آمینو اسیدی، آرژینین وتركیبات ایمیدازولی موجب تاخیر در جوانه زنی است در حالی كه تنش اسمزی با ایجاد تاخیر و یا

كاهش در محتوای كلی آمینواسیدها و نیز محتوای گلیسین بتائین و پرولین باعث این تاخیربوده است.

افزایش تدریجی محتوای پرولین و گلیسین بتائین در حین تنش اسمزی و افزایش محتوای آرژینین و تركیبات ایمیدازولی در تنش نمكی به طور احتمالی مكانیسمهای مهم مقابله با تنشهای مزبور در حین رویش دانه هستند.

به نظر نمی رسد كه تغییر محتوای تركیبات فنلی در حین رویش دانه دلیل قاطعی در تغییر قابلیت رویشی دانه ها باشد.

ژیبرلین به تنهایی و یا توام با تنشهای به كار رفته در این پژوهش باعث حفظ و یا افزایش محتوای
 تركیبات مورد سنجش بوده است.

پاسخ مقاطع زمانی مختلف به ویژه مراحل جوانه زنی مطلق و رشد در طی 48 ساعت به تیمارهای

مورد استفاده به طور لزوم مشابه نمی باشد.

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، تركیبات فنلی و تركیبات ایمیدازولی در دانه های , در حال رویش سویا (Glycine max L cv Pershing) تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین , طرح توجیهی تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، تركیبات فنلی و تركیبات ایمیدازولی در دانه های , در حال رویش سویا (Glycine max L cv Pershing) تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین , تركیبات ایمیدازولی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر