امروز: چهارشنبه 26 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

پهنه بندی مناطق مساعد كشت گندم دیم با توجه به فاكتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به كمك روش های زمین آماری

پهنه بندی مناطق مساعد كشت گندم دیم با توجه به فاكتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به كمك روش های  زمین آماری دسته: کشاورزی و زراعت
بازدید: 24 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 4389 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 231

شناخت پارامترهای آب و هوایی و اثر آنها روی گیاهان زراعی یكی از مهمترین عوامل موثر در افزایش عملكرد و به تبع آن بالا بردن تولید می باشد و این موضوع به ویژه در شرایط كشاورزی دیم از اهمیت بیشتری برخوردار است چون اقلیم در كشت دیم بیشترین تاثیر را در عملكرد گندم دارد كاشت بی رویه گندم دیم در مناطق نامساعد و عدم استفاده مناسب از امكانات بالقوه اقلیمی س

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پهنه بندی مناطق مساعد كشت گندم دیم با توجه به فاكتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به كمك روش های  زمین آماری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه                                                                                                

فصل اول

چكیده .............................................................................................................................. 1

1-1-  مقدمه.................................................................................................................... 2

1-2- تعریف حدود موضوع........................................................................................... 3

1-3- بیان مساله پزوهش............................................................................................... 3

1-4- سوالات پزوهش.................................................................................................... 4

1- 5- اهداف تحقیق........................................................................................................ 4

1- 6- فصول پایان......................................................................................................... 4

فصل دوم

كلیات وتعاریف

2-1- مقدمه..................................................................................................................... 6

2-2- مناطق كشت گندم دیم............................................................................................ 6

2-3 روش های ناحیه بندی آگروكلیمایی  ...................................................................... 7

2-4- تعیین تاریخ كشت گندم دیم................................................................................... 7

2-5- زمین آمار.............................................................................................................. 8

2-6- تحلیل مكانی............................................................................................................ 9

2-7- متغییرناحیه ای....................................................................................................... 9

2-8- نیم تغییر نما.......................................................................................................... 10

2-9- مشخصات واریوگرام........................................................................................... 10

الف- دامنه تاثیر.............................................................................................................. 11

ب- سقف یا آستانه واریوگرام....................................................................................... 11

ج- اثر قطعه ای............................................................................................................... 12

2-10- تحلیل های ممكن از واریوگرام.......................................................................... 12

2-11-  مدل های تئوری نیم تغییر نما........................................................................... 12

2-11-1- گروه فاقد آستانه........................................................................................... 12

2-11-2- گروه حاوی آستانه........................................................................................ 12

2-12- روش های میانیابی............................................................................................. 12

2-12-1- روش زمین آمار............................................................................................ 13

2-12-1-1- كریجینگ ساده........................................................................................... 13

2-12-1-2- كریجینگ معمولی....................................................................................... 13

2-12-1-3- كریجینگ جامع........................................................................................... 14

2-12-1-4- كوكریجینگ................................................................................................ 14

2-12-2- روش های معین............................................................................................. 15

2-12-2-1- روش میانگین متحرك وزنی...................................................................... 15

2-13- روش ارزیابی..................................................................................................... 15

فصل سوم

مروری بر منابع.............................................................................................................. 17

3-1- پهنه بندی اقلیمی كشاورزی.................................................................................. 17

3-1-1- سابقه تحقیق در خارج كشور........................................................................... 17

3-3-1-2- سابقه تحقیق در ایران.................................................................................. 18

3-1-3- جمع بندی منابع مربوط به اقلیم شناسی كشاورزی ....................................... 24

3-2- زمین آمار وداده های جوی................................................................................. 26

3-2-1- سابقه تحقیق در خارج كشور........................................................................... 26

3-2-2- سابقه تحقیق در ایران...................................................................................... 30

3-2-3- جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار ............................................................ 32

فصل چهارم

مواد و روش ها

4-1- منطقه مورد مطالعه............................................................................................... 33

4-2- جمع آوری داده.................................................................................................... 34

4-3- نقشه منطقه مورد مطالعه..................................................................................... 34

4-4- آب و هوای منطقه مورد مطالعه........................................................................... 39

4-5- تنظیم اطلاعات ایستگاه ها بر اساس تقویم سال آبی............................................ 39

4-6- تكمیل، تطویل وتصحیح داده های هواشناسی....................................................... 40

4-7- انتخاب طول دوره مشترك آماری........................................................................ 41

4-8- آزمون همگنی داده ها........................................................................................... 42

4-9-  آزمون نرمال بودن داده ها................................................................................. 42

4-10-  آماده سازی داده ها.......................................................................................... 42

4-11- تعیین تاریخ كشت............................................................................................... 46

4-12- متغییرهای تحت بررسی..................................................................................... 47

4-12-1- رسم نقشه توزیع مكانی بارندگی در استان تهران........................................ 47

4-12-2- نقشه توزیع جغرافیایی بارندگی پائیز وبهار به كل بارندگی سالانه برحسب درصد   48

4-12-3- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی......................................... 48

4-12-4- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی پائیز وبهاره.................... 51

4-12-5- رسم نقشه توزیع مكانی دما در استان تهران................................................ 57

4-12-6- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصد دما در استان تهران.............................. 57

4-12-7- رسم نقشه توزیع مكانی تبخیر....................................................................... 58

4-12-8- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصدتبخیر....................................................... 59

4-13- فاكتورهای زمینی............................................................................................... 60

4-13-1-  توپوگرافی..................................................................................................... 60

4-13-2- شیب............................................................................................................... 61

4-14- روش های میانیابی............................................................................................. 61

4-14-1-  روش زمین آمار.......................................................................................... 61

4-14-2- روش های معین............................................................................................. 61

4-15- معیارهای ارزیابی............................................................................................... 62

4-16- پیش بینی عملكرد گندم....................................................................................... 62

فصل پنجم

نتایج

5-1- تاریخ كشت........................................................................................................... 65

5-2- نتابج روش های میانیابی...................................................................................... 65

5-2-1- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای بارندگی.......................................... 66

5-2-2- پهنه بندی استان تهران بر اساس بارندگی فصل پائیز وبهار.......................... 73

5-2-3-  نقشه توزیع مكانی بارندگی با احتمال وقوع75و90 درصد............................. 80

5-2-4-  نقشه توزیع مكانی بارندگی پائیزه و بهاره با احتمال وقوع75و90 درصد..... 85

5-2-5- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما................................................. 101

5-2-6-  نقشه مكانی دما با احتمال وقوع75و90 درصد.............................................. 106

5-2-7- ارزیابی روش شه توزیع های مختلف میانیابی برای تبخیر............................ 113

5-2-8-  نقشه توزیع مكانی تبخیر با احتمال وقوع75و90 درصد................................ 118

5-3 نقشه توپوگرافی..................................................................................................... 125

5-4- نقشه شیب............................................................................................................ 125

5-5- نقشه پهنه بندی مناطق مساعد برای كشت گندم دیم........................................... 128

5-6- رابطه رگرسیونی به تفكیك شهرستانها............................................................... 133

5-6-1- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان كرج.......................................... 133

5-6-2- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان فیروزكوه................................. 133

5-6-3- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان ورامین..................................... 134

5-6-4- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان دماوند...................................... 135

5-6-5- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان ری........................................... 136

5-6-6- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان تهران....................................... 137

فصل ششم

6-1- بحث ونتیجه گیری............................................................................................... 138

6-1-1- بررسی نتایج حاصل از پهنه بندی.................................................................. 138

6-1-2- پیشنهادات........................................................................................................ 141

منابع............................................................................................................................... 142

 فهرست جداول

جدول (3-1): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سازمان هواشناسی برای كشت گندم دیم         19

جدول (3-2): آستانه های حرارتی كمالی برای هر یك از مراحل رشد گندم دیم.......... 20

جدول (3-3): آستانه های حرارتی كاظمی راد وعلیجانی برای هر یك از مراحل رشد گندم       20

جدول (3-4): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی فرج زاده وتكلوبیغش برای كاشت گندم دیم       22

جدول (3-5): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سبحانی برای پهنه بندی اقلیم كشاورزی گندم دیم       23

جدول (3-6): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی برای پهنه بندی اقلیم كشاورزی گندم دیم استان تهران 25

جدول (4-1): ایستگاه های سنوپتیك و اقلیم شناسی...................................................... 34

جدول (4-2): ایستگاه های باران سنجی سازمان هواشناسی........................................ 35

جدول (4-3): ایستگاه های باران سنجی تماب ............................................................... 36

جدول (4-3): سطح زیر كشت وعملكرد ........................................................................ 38

جدول (4-5): ایستگاه های دارای كمبود آمارو همچنین ایستگاه هایی راكه برای ساخت آمار از آن استفاده شده ............................................................................................................................................. 40

جدول (4-6): كدبندی اولین روزه های بارندگی 5 میلی متر وبیشتر در ایستگاه آبعلی

........................................................................................................................................ 46

جدول (4-7): احتمال وقوع75 و90درصد درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه        48

جدول (4-8): احتمال وقوع75 و90درصد درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه.... 50

جدول (4-9): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه   51

جدول (4-10): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه        53

جدول (4-11): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه 54

جدول (4-12): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه         55

جدول (4-13): احتمال وقوع75 و90درصددما درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه  57

جدول (4-14): احتمال وقوع75 و90درصددما درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه          58

جدول (4-15): احتمال وقوع75 و90درصدتبخیردرایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه          60

جدول (4-16):روش های میان یابی مورد استفاده........................................................ 62

جدول(5-1): تاریخ كشت گندم دیم در ایستگاه های منطقه مطالعاتی............................. 65

جدول(5-2): ویژگی كلی پارامترهای بارندگی................................................................ 70

جدول(5-3): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی.................................................. 70 

جدول(5-4): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای بارندگی.................................... 70

جدول(5-5): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی...... 70

جدول(5-6): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی.......................... 71

جدول(5-7): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی............................. 71

جدول(5-8): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی پائیزه....................................... 76 

جدول(5-9): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی پائیزه................................... 76 

جدول(5-10): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی بهاره...................................... 76 

جدول(5-11): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی بهاره................................. 76 

جدول(5-12): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه       76

جدول(5-13): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه.............. 76

جدول(5-14): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه................ 77

جدول(5-15): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه       77

جدول(5-16): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی........................ 77

جدول(5-17): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی.......................... 77

جدول(5-18): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی با احتمال وقوع75 درصد...... 83 

جدول(5-19): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی با احتمال وقوع75 درصد.. 83 

جدول(5-20): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی با احتمال وقوع90 درصد...... 83 

جدول(5-21): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی با احتمال وقوع90 درصد.. 83 

جدول(5-22): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد 84

جدول(5-23): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد       84

جدول(5-24): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد         84

جدول(5-25): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد 84

جدول(5-26): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد       84

جدول(5-27): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد         85

جدول(5-28): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع75 درصد 88 

جدول(5-29): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع75 درصد       88 

جدول(5-30): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع75 درصد 88 

جدول(5-31): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع75 درصد       89 

جدول(5-32): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع 75 درصد.................................................................................................................................. 89

جدول(5-33): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد          89

جدول(5-34): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد  89

جدول(5-35): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع 75 درصد.................................................................................................................................. 90

جدول(5-36): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع 75 درصد  90

جدول(5-37): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع 75 درصد   90

جدول(5-38): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع90 درصد 92 

جدول(5-39): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع90 درصد       92

جدول(5-40): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع90 درصد 92 

جدول(5-41): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع90 درصد       92

جدول(5-42): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع 90 درصد.................................................................................................................................. 93

جدول(5-43): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد          93

جدول(5-44): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد  93

جدول(5-45): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع 90 درصد.................................................................................................................................. 93

جدول(5-46): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع 90 درصد  94

جدول(5-47): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد   94

جدول (5-48): ویژگی كلی پارامتر دما.......................................................................... 103

جدول(5-49): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای دما............................................. 103

جدول(5-50): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای دما......................................... 103

جدول(5-51): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای دما..................... 104

جدول(5-52): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر دما.............................. 104

جدول(5-53): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر دما.......................... 104

جدول(5-54): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای دما با احتمال وقوع 75 درصد.. 108

جدول(5-55): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای دما با احتمال وقوع 75 درصد 109

جدول(5-56): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای دما با احتمال وقوع 90 درصد.. 109

جدول(5-57): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای دما با احتمال وقوع 90 درصد 109

جدول(5-58): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی متغییر دما با احتمال وقوع 75 درصد    109

جدول(5-59): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع 75 درصد   109

جدول(5-60): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع 75 درصد 110

جدول(5-61): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی متغییر دما با احتمال وقوع 90 درصد    110

جدول(5-62): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع 90 درصد   110

جدول(5-63): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع 90 درصد 110

جدول(5-64): ویژگی كلی پارامتر تبخیر........................................................................ 115

جدول(5-65): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای تبخیر......................................... 115

جدول(5-66): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای تبخیر..................................... 116

جدول(5-67): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر تبخیر وتعرق         116

جدول(5-68): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق............... 116

جدول(5-69) معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق............ 116

جدول(5-70): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 75 درصد. 120

جدول(5-71): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 75 درصد 120

جدول(5-72): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 90 درصد. 120

جدول(5-73): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 90 درصد 121

جدول(5-74): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد 121

جدول(5-75): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد 121

جدول(5-76): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع 75 درصد        121

جدول(5-77): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد 121

جدول(5-78): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد 122

جدول(5-79): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع 90 درصد        122

جدول(5-80): مساحت هریك از مناطق 3 گانه كشت گندم دیم..................................... 129

جدول(1-پ): نتایج آزمون ران تست برای بارندگی...................................................... 148

جدول(2-پ): نتایج آزمون ران تست برای دما.............................................................. 149

جدول(3-پ): نتایج آزمون ران تست برای ساعات آافتابی............................................ 149

جدول(4-پ): نتایج آزمون ران تست برای رطوبت نسبی.............................................. 149

جدول(5-پ): نتایج آزمون ران تست برای سرعت باد.................................................. 149

جدول(6-پ): نتایج آزمون نرمال برای ساعات آفتابی................................................... 149

جدول(7-پ): نتایج آزمون نرمال برای سرعت باد........................................................ 149

جدول(8-پ): نتایج آزمون نرمال برای دما................................................................... 150

جدول(9-پ): نتایج آزمون نرمال برای رطوبت نسبی................................................... 150

جدول(10-پ): نتایج آزمون نرمال برای بارندگی......................................................... 151

فهرست اشكال

شكل(2-1):واریوگرام وپارامترهای آن.......................................................................... 11

شكل(4-1): موقعیت جغرافیایی استان تهران در كشور................................................. 33

شكل(4-2): نقشه شبكه ایستگاه های مطالعاتی استان تهران......................................... 43

شكل(4-3): نمودار میله ای ایستگاه های منطقه مطالعاتی.............................................. 45

شكل(4-4): مراحل انجام مطالعات زمین آمار وانتخاب بهترین مدل برای تخمین كمیت مورد نظر        64

شكل(5-1):نمودار بارندگی برحسب مساحت درصد...................................................... 67

شكل(5-2):نمودار هیپسومتری طبقات ارتفاعی با مساحت............................................. 67

شكل(5-3):نمودار میانگین ایستگاه های منطقه مطالعاتی............................................... 68

شكل(5-4): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی......................................................... 69

شكل(5-5):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی............................................... 69

شكل(5-6):نمودار نرمال شده بارندگی.......................................................................... 70

شكل(5-7): نقشه همباران طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی..................... 72

شكل(5-8):میانگین بارندگی فصل بهار وپائیز شهرستانهای استان تهران.................... 73

شكل(5-9): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی پائیز................................................ 74

شكل(5-10):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی پائیز.................................... 74

شكل(5-11): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی بهار............................................... 75

شكل(5-12):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی بهار..................................... 75

شكل(5-13):نمودار نرمال شده بارندگی پائیز................................................................ 75

شكل(5-14):نمودار نرمال شده بارندگی بهار................................................................ 75

شكل(5-15):نقشه توزیع مكانی بارندگی فصل پائیز....................................................... 78

شكل(5-16): نقشه توزیع مكانی بارندگی فصل بهار...................................................... 79

شكل(5-17): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد............ 81

شكل(5-18): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد............. 81

شكل(5-19): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد............ 82

شكل(5-20): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد............. 82

شكل(5-21): نمودار نرمال بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد ................................... 83

شكل(5-22): نمودارنرمال بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 83

شكل(5-23): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل پائیزبا احتمال وقوع 75 درصد        86

شكل(5-24): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 75 درصد         86

شكل(5-25): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد       87

شكل(5-26): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد         87

شكل(5-27): نمودار نرمال بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد ........................... 88

شكل(5-28): نمودارنرمال بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد.............................. 88

شكل(5-29): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل پائیز با احتمال وقوع 90 درصد       91

شكل(5-30): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 90 درصد         91

شكل(5-31): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد       91

شكل(5-32): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد         92

شكل(5-33): نقشه توزیع مكانی بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد............................. 95

شكل(5-34): نقشه توزیع مكانی بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد............................. 96

شكل(5-35): نقشه توزیع مكانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد.................... 97

شكل(5-36): نقشه توزیع مكانی بارندگی بهار با احتمال وقوع 75 درصد..................... 98

شكل(5-37): نقشه توزیع مكانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد.................... 99

شكل(5-38): نقشه توزیع مكانی بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد.................... 100

شكل(5-39): نمودارمیانگین دما ایستگاه های مورد مطالعه.......................................... 102

شكل(5-40): واریوگرام مربوط به دما.......................................................................... 102

شكل(5-41): واریوگرام متقابل به دما........................................................................... 103

شكل(5-42): نمودار دما................................................................................................ 103

شكل(5-43): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی.................. 105

شكل(5-44): نمودار دما با احتمال وقوع 75 درصد...................................................... 106

شكل(5-45): نمودار دما با احتمال وقوع 90 درصد...................................................... 106

شكل(5-46): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی.................. 107

شكل(5-47): واریوگرام دما با  احتمال وقوع 75 درصد............................................... 107

شكل(5-48): واریوگرام متقابل با  احتمال وقوع 75 درصد.......................................... 108

شكل(5-49): واریوگرام دما با  احتمال وقوع 90 درصد............................................... 108

شكل(5-50): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با  احتمال وقوع 75 درصد در منطقه مطالعاتی  111

شكل(5-51): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با  احتمال وقوع 90 درصد در منطقه مطالعاتی  112

شكل(5-52): نمودار میانگین تبخیر................................................................................ 114

شكل(5-53): واریوگرام تبخیر....................................................................................... 114

شكل(5-54): واریوگرام متقابل تبخیر............................................................................ 115

شكل(5-55): نمودار تبخیر ........................................................................................... 115

شكل (5-56): نقشه هم تبخیر طول فصل رشد گندم دیم منطقه مطالعاتی.................... 117

شكل(5-57): نمودار تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد.................................................. 118

شكل(5-58): نمودار تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد.................................................. 118

شكل(5-59): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد............................................ 118

شكل(5-60): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد................................. 119

شكل(5-61): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد............................................ 119

شكل(5-62): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد................................. 120

شكل (5-63): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع75 درصد منطقه مطالعاتی..................... 123

شكل (5-64): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع90 درصد منطقه مطالعاتی..................... 124

شكل(5-65): نقشه هیپسومتری منطقه مطالعاتی .......................................................... 126

شكل(5-66): نقشه شیب منطقه مطالعاتی ..................................................................... 127

شكل(5-67): نقشه پهنه بندی كشت گندم دیم در استان تهران..................................... 130

شكل(5-68): نقشه پهنه بندی كشت گندم دیم با احتمال وقوع 75 درصد در استان تهران        131

شكل(5-69): نقشه پهنه بندی كشت گندم دیم با احتمال وقوع 90 درصد در استان تهران        132

شكل(5-70): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در كرج............................ 133

شكل(5-71): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در فیروزكوه................... 134

شكل(5-72): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در ورامین....................... 135

شكل(5-73): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در دماوند....................... 136

شكل(5-74): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در ری............................. 136

چكیده

شناخت اقلیم وبررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. عوامل اقلیمی وعوامل زمینی درتعیین مناطق مساعد كشت گندم دیم، اهمیت بسزائی دارند. در این مطالعه كه در استان تهران صورت گرفته، از عوامل اقلیمی: بارش طول فصل رشد، بارش پائیزه، بارش بهاره،  دما، تبخیر وتعرق پتانسیل(به روش پنمن مانتیث فائو) در طول دورۀ رشد گندم دیم واز عناصر زمینی: ارتفاع وشیب استفاده شد. جهت تهیه نقشه های اقلیمی روش های  معین وزمین آماری مورد بررسی قرار گرفتند. روش های معین مورداستفاده شامل روش های میانگین متحرك وزنی(WMA) باتوان های1 الی 5 می باشد. نتایج این بررسی نشان دهندۀ مزایای روش های زمین آماری نسبت به روش های معین درتهیه نقشه های اقلیمی است. از جمله این مزایا می توان به تحلیل واریوگراف اشاره كرد، كه بر اساس پارامترهای آن می توان شبكه نمونه برداری را بطور بهینه طراحی نمود. دقت بالاتر این روش ها براساس شاخص میانگین قدر مطلق خطا(MAE ) ومتوسط قدر مطلق انحراف (MBE) ) همچنین از نیمساز دیاگرام پراكنش مقادیر موجود وبر آورد شده (ضرایبa , b ) به روش تكنیك متقابل نیز برای ارزیابی دقت روش ها استفاده شد. در روش های كوكریجینگ می توان از متغییر كمكی جهت تهیه نقشه و میانیابی استفاده نمود.

همچنین در این تحقیق توزیع جغرافیایی هر یك از پارامترهای هواشناسی  با احتمال وقوع 75و 90 درصد نیز تهیه شد، نقشه ها نشان داند كه مناطق شمالی استان برای كشت مناسب وقسمتهای جنوبی برای كشت نامناسب می باشد.

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد كه روش كوكریجینگ ساده در برآورد بارندگی ، دما وتبخیر وتعرق پتانسیل و روش كوكریجینگ معمولی در برآورد بارش پائیز و بهار درطول دورۀ رشد گندم دیم ارائه می دهد. پس از تهیه نقشه های هم اقلیمی كه با استفاده از روش های مذكور ترسیم شد، نقشه های مذكور از طریق نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی با نقشه های ارتفاع وشیب تلفیق شده ونقشه نهایی مناطق مساعد كشت گندم دیم در استان تهران بدست آمد.

نقشه نهایی نشان دادكه عمده مناطق مناسب برای كشت گندم دیم در قسمت غرب وشمال غربی كرج و مناطق بسیار پراكنده درقسمت های مركزی و شمال شرقی استان تهران قرار دارد.  مناطق متوسط برای كشت گندم دیم قسمتهایی از دماوند،  ورامین، شهر ری، جنوب کرج وقسمتهای شمال کرج، تجریش وبخش کوچکی در شمال شرقی تهران را شامل می شود. همچنین مناطق ضعیف برای كشت گندم دیم قسمتهای جنوبی دماوند، فیروز كوه، ورامین، ری و بخش خیلی کوچکی ازکرج می باشد.

فصل اول

كلیات

1-1 -مقدمه

شناخت پارامترهای آب و هوایی و اثر آنها روی گیاهان زراعی یكی از مهمترین عوامل موثر در افزایش عملكرد و به تبع آن بالا بردن تولید می باشد و این موضوع به ویژه در شرایط كشاورزی دیم از اهمیت بیشتری برخوردار است. چون اقلیم در كشت دیم بیشترین تاثیر را در عملكرد گندم دارد.  كاشت بی رویه گندم دیم در مناطق نامساعد و عدم استفاده مناسب از امكانات بالقوه اقلیمی سبب تخریب منابع طبیعی و هدر رفتن سرمایه های ملی می گردد.

گندم یك محصول استراتژیك و مهمترین محصول زراعی كشور است و نقش بارزی در تأمین تغذیه مردم دارد، بنابراین اگر بتوان با توجه به نیازمندی های اکو فیزولوژیکی این محصول، عوامل محیطی مناطق مساعد كشت گندم دیم را شناسایی نمود و محدودیت ها یا توانمندی‌هایی كه اقلیم در محیط ایجاد كرده است را شناسایی نمود، عملاً می توان به عملكرد بیشتری در واحد سطح دست یافت. این امرسبب بهبود شرایط اقتصادی كشاورزی و سطح درآمد كشور خواهد گردید.

 پهنه بندی اقلیمی- كشاورزی، كشاورزان را قادر می سازد كه عملیات كشاورزی را متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه تطبیق دهند. این امر باعث می گردد كه خسارت وارد شده بر محصول كه ناشی از عدم شناخت كافی متغیرهای اقلیمی است، كاهش یابد. بعضی از دانشمندان از جمله واتسون[1] (1964) بر این باورند كه نوع تولید كشاورزی از جمله، نوسان محصول به آب و هوا بستگی دارد. بنابراین، امروزه، بزرگترین مشكل در هواشناسی كشاورزی اثر نوسان آب و هوا بر محصول است (خالدی،1374).

دو گروه اصلی برای توسعه وارتقاء فعالیت های زراعی دخالت دارند: عوامل پایدار وعوامل ناپایدار. عوامل پایدار عواملی هستند كه طی سال های متمادی، تغییرات آنها بسیار كم وبطئی است از جمله این موارد شیب، ارتفاع، جهت ونوع خاك را می توان نام برد. عوامل ناپایدار عواملی كه دارای تغییرات زمانی می باشند، مانند میزان بارندگی، دما ، رطوبت و ... . نكته حائز توجه این كه برای ایجاد وتوسعه فعالیت های زراعی موفق، امكان اصلاح یاتغییر عوامل پایدار متناسب با نیاز وجو دارد ولی تغییر شرایط اقلیمی به جز در شرایط گلخانه ای امكان پذیر نمی باشد و حتما می بایستی وضعیت زراعی را متناسب با همان شرایط تنظیم نمود(رسولی وهمكاران، 1384. راشد محصل، 1385).

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحقیقات منطقه‌ای برای تعیین مناطق مساعد کشت هر گیاه زراعی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق با تحلیل مشاهدات آب و هوایی  بااستفاده از روش های زمین آماری نظیر کریجینگ، کوکریجینگ ومیانگین متحرک وزنی وتلفیق عوامل محلی با استفاده از عملیات انطباق لایه های مختلف و آنالیز آماری، پهنه بندی اقلیمی- كشاورزی استان تهران برای كشت گندم دیم در محیط GIS صورت گرفت و در نتیجه استعداد اراضی برای كشت این محصول شناسایی گردید.

1-2- تعریف حدود موضوع

پهنه بندی مناطق مستعد برای کشت گندم دیم در استان تهران باتوجه به فاکتورهای اقلیمی(بارندگی،دما وتبخیر وتعرق به روش پنمن مانتیث فائو) در طول فصل رشد وعوامل زمینی (ارتفاع و شیب )به کمک روش های زمین آماری برای كشت گندم دیم در محیط GIS، موضوع اصلی تحقیق به شمار می رود. عناصر آب و هوایی وعوامل محلی در تعیین نوع كشت و عملكرد محصول اهمیت بسزایی دارند.

 1-3- بیان مسئله پژوهش

به دنبال روند تکاملی روش های زمین آماری در تخمین ذخایر معدنی،پهنه بندی مناطق آلوده (از نظر آلودگی منابع خاک، آب، هوا) پهنه بندی مناطق مساعدکشت و... ، روز به روز پایه های زمین آمار ونفوذ این علم به شاخه های مختلف سایر علوم به صورت بارز تری نمایان می شود. روشهای زمین آمار می تواند برای متغییرهایی که ساختار مکانی دارند، مفید واقع شوند. با توجه به شبکه جمع آوری اطلاعات اقلیمی در کشور که یک شبکه نسبتأ منسجم می باشد، می توان تأثیر تلفیقی عوامل مختلف اقلیمی نظیر بارندگی، دما وتبخیر وتعرق و محلی نظیر ارتفاع، شیب ... برای تعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم در استان تهران را بررسی و تحلیل نمود.

گندم گیاهی است که به مقدار زیاد در مساحت وسیعی از زمین های کشاورزی دنیا وایران کشت می شود. با توجه به اهمیت استراتژیک گندم، شناسایی مناطق مساعد برای کشت این محصول زراعی براساس داده های اقلیمی باعث افزایش عملکرد آن خواهد شد. در این بررسی جهت تعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم دراستان تهران از عناصر اقلیمی بارش ، دما وتبخیر وتعرق بالقوه(با استفاده از روش پنمن مانتیث فائو) در طول فصل رشد واز عوامل زمینی شیب وارتفاع استفاده می گردد.

تجزیه وتحلیل متغیرهای اقلیمی بااستفاده از روش های زمین آمار همچون کریجینگ، کوکریجینگ ومیانگین متحرک وزنی صورت خواهد گرفت. سپس با استفاده از توابع سیستم اطلاعات جغرافیایی متناسب باقابلیت دیم هر کدام از عوامل مطالعاتی را به حالات  مناسب، متوسط، ضعیف و نامناسب تقسیم بندی نموده ونقشه های مربوط را ترسیم می کنیم. در ادامه از روی هم قرار دادن نقشه های یاد شده یک نقشه نهایی حاصل می آید.

1-4- سوالات پژوهش

        با توجه به اهمیت موضوع، سوالهای اساسی این تحقیق عبارتنداز:

1- بااستفاده از پارامترهای هواشناسی وعوامل زمینی وروشهای مبتنی برزمین آمارچه مناطقی از استان تهران توان اکولوژیکی مناسب برای کشت گندم دیم می باشند؟

2-کدام یک ازانواع روشهای زمین آماری دارای کمترین خطا برای  ترسیم نقشه های بارندگی، دما و تبخیروتعرق پتانسیل می باشد؟

1-5- اهداف تحقیق

این مطالعه با هدف تحلیل مکانی دما، بارش وتبخیر وتعرق در ایستگاه های سازمان هواشناسی و وزارت نیرو(تماب) استان تهران با استفاده از برخی روش های زمین آماری ومقایسه کارایی این روشها با یکدیگر وهمچنین تأثیر عوامل زمینی به منظور پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم صورت می گیرد. از این رو اهداف مرحله‌ای آن را می‌توان با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون اقلیمی وعوامل محلی به شرح زیر بیان كرد:‌

1- مطالعه و بررسی منابع معتبر علمی در زمینه اقلیم شناسی كشاورزی وداده های جوی درزمین آمار در ایران و جهان و شناسایی و بكارگیری مشاهدات اقلیمی شاخص در كاشت گندم دیم.

2-   تهیه نقشه‌های هم‌ارزش اقلیمی و تعیین ارزش وزنی هر پارامتر در منطقه مورد مطالعه بااستفاده از روشهای زمین آمار.

3-   مقایسه  انواع روشهای زمین آمار واستفاده از روشی که کمترین خطا را داشته باشد درتعیین پارامترهای اقلیمی.

4-   تهیه نقشه های توپوگرافی وشیب وتعیین ارزش وزنی هر پارامتر در منطقه مورد مطالعه

5-   پهنه بندی و مرزبندی اراضی استان تهران از لحاظ میزان مطلوبیت كاشت گندم دیم.

1-6-فصول پایان نامه

فصول مختلف این تحقیق به صورت زیرتدوین یافته است: در فصل دوم مقدمه ای دربارۀ پهنه بندی اقلیم شناسی كشاورزی، روشهای ناحیه بندی، تعیین تاریخ كشت و روشهای زمین آمار بحث می شود.درفصل سوم  به  تحقیقاتی كه در زمینه پهنه بندی اقلیمی كشاورزی و زمین آمار وداده های جوی انجام شده است، اشاره می شود. درفصل چهارم روش شناسی لازم برای انجام تحقیق تشریح شده است. این امر شامل جمع آوری وآماده سازی داده های مورد نیاز در منطقه مورد مطالعه، چگونگی رسم نقشه هاو روش های زمین آماری  به طور اجمالی می باشد. درفصل پنجم خلاصه ای از كارهای انجام شده و نتایجی كه از این تحقیق گرفته شده آمده است. با لاخره فصل ششم به نتیجه گیری پژوهش اختصاص یافته است.


فصل دوم

تعاریف

2-1- مقدمه

      تولید محصول، بیش ازهمه به آب وهوا و شرایط اقلیمی بستگی دارد. درک درست از شرایط آب وهوایی و شناخت ابزارها ی لازم برای اجرای سودمند طرحها، برای بکارگرفتن پتانسیل های آب وهوایی افزایش تولید محصولات کشاورزی می تواند مفید باشد. در واقع بسیاری از کشورها، نواحی آگروکلیمایی را برای اهداف کشاورزی، طرحهای کاربری اراضی ومدیریت بکار گرفته اند(ماوی[2]، 1961). پهنه بندی و ترسیم نقشه های عناصر اقلیمی از دیرباز در بین اندیشمندان علم جغرافیا و اقلیم شناسان معمول بوده است كه یكی از قدیمی ترین آنها،‌استفاده از نقشه های مطالعه تفاوتهای مكانی آب و هوا در قرن نوزدهم توسط فون هامبولت[3] است. وی با استفاده از خطوط همدما نقشه پراكندگی دما را در نیمكره شمالی ترسیم نمود (علیجانی وكاویانی).

در دهه‌های اخیر با بهره گیری از فناوری رایانه‌ای سرعت محاسبات در تجزیه و تحلیل داده‌های اقلیمی و دقت ترسیم نقشه ها با استفاده از بسته های نرم افزاری  GISو GS+ و استفاده از قوانین زمین آماری بسیار بالا رفته است.

2-2- مناطق كشت گندم دیم

گندم از مهمترین گیاهان زراعی جهان است ودر ایران نیز ازگیاهان زراعی استراتژیك محسوب می شود. گندم در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری  در مقیاس وسیعی كشت می شود. گندم تقریبا از ارتفاع 300 متر پائین تر از سطح دریا (فلسطین) تا ارتفاع 4000 متر بالاتر از سطح دریا(كشور پرو) كشت می شود. عمدتا كشت وكار و تولید آن، از نظر جغرافیایی بین 30 تا 60 درجه شمالی و25 تا 40 درجه عرض جنوبی، متمركز شده است. به طور كلی گندم در مناطق با بارندگی سالانه 300 و1000 میلی متر ولی بیشتر در جاهایی كه بارندگی از 700 میلی متر تجاوز نمی كند كاشته می شود. در مناطق با بارندگی بیشتر معمولا بعلت اثرات غیر مستقیم رطوبت مانند شیوع بیماریهای قارچی، شستشوی مواد غذایی خاك، احتمال ورس، مشكلات آماده سازی زمین و نگهداری آن كمتر كشت می گردد(راشد محصل، 1385 وكمالی، 1376).

2-3- روشهای ناحیه بندی آگروکلیمایی

اولین گام برای ترسیم یک ناحیه آگروکلیمایی تعیین کردن پارامترهای اقلیمی همانند بارندگی، دما، تبخیرو تعرق و... بصورت شاخص های آگروکلیمایی است. دومین مرحله، تهیة نقشة توزیع جغراقیایی شاخص ها بصورت نواحی آگروکلیمایی است. پارامترهای اقلیمی که در چرخة زندگی گیاهان موثرند عبارتند از:

1-   عناصر مهم برای رویش گیاه که عبارتند از: رطوبت، درجه حرارت.

2-   عناصرمهم و لازم برای تکامل مراحل متوالی زندگی گیاه که عبارتند از: طول روز، اختلاف سالانة درجه حرارت وتابش، میزان درجه حرارت روزانه، طول دورة یخبندان، طول فصل خشک و بارانی

روشهای متعددی برای طبقه بندی نواحی آگروکلیمایی وجود دارد. سلیانینوف درسال (1975) نواحی آگروکلیمایی روسیه را با درنظر گرفتن عوامل مختلفی همچون دمای موثر ، طول دورة رشد، رژیم رطوبت سالانة خاک و زهکشی، تعیین کرده است. طبقه بندی سلیانینوف خیلی جامع است و خصوصا برای نواحی که در عرض جغرافیایی گسترده شده اند، مناسب است. مزیت دیگر این طبقه بندی، در دسترس بودن آمارهای هواشناسی مورد استفاده است. ویشر[4](1995) بر اساس مطالعة شرایط محیطی و تولید محصول، 8 منطقه  آگروکلیمایی را در دنیا مشخص کرده است.

از روش های دیگری که برای طبقه بندی نواحی آگروکلیمایی بکار رفته اند، باید از روش بارگوس[5] (1968)، ماوی[6])1981) و ردی[7])1983) یادکرد.

2-4- تعیین تاریخ کاشت گندم دیم

انتخاب تاریخ کاشت مناسب از طریق تنظیم الگوی رشد گیاه با نزولات آسمانی یا رطوبت  موجود در خاک، اثر قابل ملاحظه ای روی مصرف راندمان آب دارد. محققین مختلف تاریخهای شروع بارندگی موثر را حد نهایی تاریخ کاشت گندم دیم می دانند. در مورد تعریف بارندگی موثر در رابطه با کشت گندم اختلاف نظر وجود دارد ولی عمدتا بارندگی 5 میلی متررا بعنوان بارش موثر قبول دارند. اوسترین[8] (1987) برای اقلیم های خشک ونیمه خشک سه تعریف را مورداستفاده قرار داد. در تعریف اول، تاریخ شروع بارندگی را اولین روزی می داند که از اول مهر جمع بارندگی به 15 میلی متر برسد. دومین تعریف تاریخ شروع بارندگی اولین روزی است که جمع بارندگی به 5 میلی متربرسد به شرطی که 15 روز بعداز آن فصل خشک نباشد. سومین تعریف، تاریخ شروع بارندگی اولین روزی است که جمع بارندگی به 20 میلی متر برسد. کمالی(1376 ) با استفاده از داده های اقلیمی وشروع بارندگی، تاریخ کشت گندم دیم را درمناطق دیم خیز غرب کشور محاسبه نموده است. وی به این نتیجه رسیده است که توزیع بارندگی در طول دوره رشد و شروع بارش حداقل 5 میلی متر در 24 ساعت مهمترین عامل موثر در تعیین تاریخ کشت محسوب می گردد.

2-5- زمین آمار[9]

در یکی دو دهه ی اخیر، به موازات پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر و ارائه ی سامانه های اطلاعات جغرافیایی[10]، شاهد توجه به علاقمندی روز افزونی به پردازش و مدل سازی[11] داده های مکانی[12] هستیم. منظور از داده های مکانی، مجموعه داده هایی است که علاوه بر مقادیر کمی و عددی، موقعیت جغرافیایی و مکانی نیز ثبت می گردد و در پردازش های مربوط، به کار گرفته می شود. بسیاری از علوم محیطی[13] از جمله علوم اقلیمی، در برگیرنده ی متغیر ها و خصوصیاتی هستند که مقادیر آنها به صورت پیوسته ی در فضای چند بعدی نمونه برداری، توزیع یافته اند. از نقطه نظر مقیاس مطالعه، فضای توزیع داده ها مشتمل بر محدوده های میکروسکوپی تا محدوده های وسیع ناحیه ای، کشوری، قاره ای و جهانی است.

از دیر باز، توزیع مکانی عوامل اقلیمی و پراکنش جغرافیایی آن ها مورد توجه بوده است و عمدتاً در قلمروی اقلیم شناسی بدان پرداخته شده است. اعمال مدیریت در خصوص شرایط اقلیمی در قالب مدیریتی و مبتنی بر رفتار پویا و تغییر پذیری مکانی خصوصیات مختلف اقلیم، نیازمند رعایت اصل ضرورت ها و نیازهای هر موقعیت جغرافیایی برای داده های مورد نظر است. این نوع مدیریت را اصطلاحاً مدیریت خاص مکانی می نامند. این مدیریت، پایه و اساس کشاورزی و توسعه وضعیت خوب در منابع طبیعی است.

به کارگیری ابزارهای تجزیه و تحلیل و پردازش ریاضی و آماری، که توانایی به کار گیری هم زمان اطلاعات کمی و عددی متغیر مورد نظر و اطلاعات مربوط به موقعیت نسبی جغرافیایی داده ها را دارند، ضروری است. مجموعه ی روش های آماری مربوط را «آمار مکانی»[14] می نامند. آمار مکانی، فراهم آورنده ی چار چوبی نظری و کاربردی به منظور تجزیه و تحلیل مکانی داده ها[15] است. این شاخه ی کاربردی از علم آمار، وظیفه ی توصیف[16]، تخمین و پیش بینی[17]، تفسیر[18] و کنترل فرآیندها و متغیرهای مکانی را به عهده دارد(محمدی، 1385).


جهت دریافت فایل پهنه بندی مناطق مساعد كشت گندم دیم با توجه به فاكتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به كمك روش های  زمین آماری لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : پهنه بندی , گندم دیم , روش های زمین آماری , پهنه بندی مناطق مساعد كشت گندم دیم با توجه به فاكتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به كمك روش های زمین آماری , دانلود پهنه بندی مناطق مساعد كشت گندم دیم با توجه به فاكتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به كمك روش های زمین آماری , کشاورزی , زراعت , دامپروری , روش میانگین متحرك وزنی , تحلیل های ممكن از واریوگرام , روش های نا

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر