امروز: جمعه 2 فروردین 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت كبد و عضله ماهی كفشك زبان

مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت كبد و عضله ماهی كفشك زبان دسته: شیمی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3862 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 62

اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند دو گانه (PUFA)poly unsturated fatty acids از نوع اسید های چرب Omega3 و اسیدهای چرب Omega6 جزو اسیدهای چرب ضروری برای بدن انسان هستند كه بدن انسان توانایی ساخت این اسیدهای چرب اشباع نشده را ندارد و باید از طریق مواد غذایی تامین گردد

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

1

2

5

6

14

16

16

17

17

19

20

21

21

21

23

23

چكیده

مقدمه

فصل اول: كلیات

1-1 هدف

1-2 پیشینه تحقیق

1-3 روش كار و تحقیق

فصل دوم: كفشك زبانی ماهیان(cynoglossidae tongue soles)

                كفشك زبان گاوی(cynoglossus marco lepidotus)

1-2كفشك زبانی ماهیان (cynoglossidae tongue soles)

2-1-1 ریخت شناسی كفشك زبانی ماهیان

2-1-2 گونه های موجود در ایران

2-2 جایگاه سیستماتیك كفشك زبان گاوی (cynoglossidate macrolepidotus )

2-2-1 ریخت شناسی كفشك زبان گاوی (largescale tonguesole)

2-2-2 محیط زیست

2-2-3 ارزش اقتصادی

2-2-4 اندازه و وزن

2-2-5 پراكنش

فصل سوم:چربی ها (lipids) وروغن ماهی(fish oil)

3-1 چربی ها

3-2 اسید های چرب

23

28

28

28

29

29

30

30

31

35

35

36

36

36

38

38

39

41

43

3-2-1 مشخصات عمومی اسیدهای چرب

3-2-2 خواص اسیدهای چرب

3-3 ساختمان و خواص انوع چربیها

3-3-1 چربی های خنثی (اسیل گلیسرولها)

3-3-2 فسفوگلیسیریدها

3-3-3 اسفنگولیپیدها و گلیكولیپیدها

3-3-4 موم ها ( waxed)

3-3-5 لیپیدهایی كه صابون نمی شوند

3-6 روغن ماهی (Fish oil)

فصل چهارم : مواد و روش ها

4-1 مواد مصرف شده

4-2 وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز

4-3 دستگاههای مورد نیاز

4-4 روش

4-4-1 تهیه نمونه ماهی كفشك زبان گاوی

4-4-2 استخراج مواد طبیعی از كبد و بافت عضله ماهی كفشك زبان گاوی

4-4-3 مراحل عملی استخراج به روش bligh and dyer

4-4-4 استخراج و خالص سازی چربی ها در روش Bligh and dyer

4-5 استفاده توأم از كروماتوگراف و طیف سنج جرمیGC/MS

4-5-1 اندیس كواتس (Kovts index )

46

46

49

90

93

94

96

98

4-6 شناسایی مواد طبیعی موجود در فاز –n هگزانی كبد و بافت عضله

 ماهی كفشك زبان گاوی (largescale tongusole) با استفاده از دستگاه GC/MS

4-6-1 مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده

فصل پنجم : نتایج آزمایش و بحث

5-1 نتایج ، تفسیر داده ها و شناسایی طیف های GC-MS

5-2 بحث

پیشنهادات 

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

چكیده انگلیسی

فهرست جداول

25

51

74

76

89

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 3-1 برخی از اسیدهای چرب طبیعی

جدول 5-1 تركیبات شناسایی شده در فاز كلروفرمی كبد ماهی كفشك زبان گاوی

جدول 5-2 نتیجه گیری كلی در مورد تركیبات شناسایی شده در كبد ماهی كفشك

زبان گاوی

جدول 5-3 تركیبات طبیعی شناسایی شده در فاز كلروفرمی بافت عضله ماهی كفشك

 زبان گاوی

جدول 5-4 نتیجه گیری كلی در مورد تركیبات شناسایی شده در بافت عضله ماهی

 كفشك زبان گاوی

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                             صفحه

شكل 2-1 كفشك زبان گاویlargescale tonuesole))                                             18

شكل 2-2 نمای سر ماهی كفشك زبان گاوی                                                          20

شكل 2-3 نمای پشت بدن ماهی كفشك زبان گاوی                                         20

شكل 2-4 نمای دم ماهی كفشك زبان گاوی(largescale tanguesole) )             20

شكل 2-5 پراكنش ماهی كفشك زبان گاوی                                                  21

شكل 3-1 ساختار مولكولی (ALA) Alpha linolenic acid .                                  33

شكل 4-1 نمونه ماهی كفشك زبان گاوی                                                                 37

شكل 4-2 نمونه كبد ماهی كفشك زبان گاوی                                                                      37

شكل 4-3 نمونه عضله ماهی كفشك زبان گاوی                                                      38

شكل 4-4 دستگاه rotary evaporator 39

شكل 4-5                                                                                                                    41

شکل4-6 شمای كلی از یك سیستم GC/MS 43

شكل 4-7 نحوه محاسبه اندیس كواتس از روی زمان بارداری                                          45

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار 5-1 كروماتوگرام  GC-MS مربوط به فاز كلروفرمی كبدها ماهی

 كفشك زبان گاوی                                                                                 50

نمودار 5-2 كروماتوگرام gc-ms مربوط به فاز كلروفرمی عضله كفشك

 زبان گاوی                                                                                           75

 مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت كبد و عضله ماهی كفشك زبان

چكیده :

در این تحقیق مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت كبد و عضله ماهی كفشك زبان largescale tonguesole با نام علمی  (cynoglossus macrolepidotus ) معروف به زبان گاوی با استفاده از روش(bligh and dyer ) استخراج گردید .

برای شناسایی این مواد ابتدا كلروفرم كه به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه rotary evaporator تبخیر و سپس مواد در –n هگزان حل گردید و به دستگاه GC-MS تزریق شد . با استفاده از كروماتوگرام جرمی و طیف های جرمی بدست آمده مواد طبیعی موجود از جمله اسیدهای چرب بافت كبد و عضله با محاسبه اندیس كواتس و مقایسه آنها با اندیس كواتس استاندارد و نیز بررسی داده های طیفی ( GC-MS ) و مقایسه آنها با داده های استاندارد موجود در مراجع (Eight peak ) شناسایی گردید .

در كبد یازده تركیب شناسایی شد كه  palmitic acid با 98/14 درصد بیشترین مقدار می باشد . سایر تركیبات شناسایی شده در كبد شامل oleic acid (30/12درصد) ،
 1,3-cyclooctadiene(97/7درصد)stearicAcidو(80/6)درصد، methyl eicosa-5,8,11,14,17 pentaenoate   (45/6 درصد) ،  1,4,8-dodecatiene (75/5 درصد). 9-hexadecanoic acid (39/5درصد)ethyl ester، 5,8,11,14-eicosatetranenoic acid (08/4درصد)،heptacosane (77/1درصد)،3-heptadecan-5-yne (24/1درصد)،myristic acid (66/0درصد)می باشد . تركیبات شناسایی شده در بافت عضله شامل plamitic acid (15/43درصد) ، methyl eicosa-5,8,11,14,17-pentanoate  (51/23درصد) ،stearic acid (35/8درصد)،oleic acid(68/0درصد)،nonane(74/6درصد)، decane(06/3درصد) می باشد .

واژگان كلیدی : اسیدهای چرب غیر اشباع،روغن كبد و عضله ماهی، كفشك زبان گاوی،پالمتیك اسید، اولئیك اسید

مقدمه :

اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند دو گانه (PUFA)poly unsturated fatty acids  از نوع اسید های چرب Omega-3 و اسیدهای چرب Omega-6 جزو اسیدهای چرب  ضروری برای بدن انسان هستند كه بدن انسان توانایی ساخت این اسیدهای چرب اشباع نشده  را ندارد و باید از طریق مواد غذایی تامین گردد .

 اسیدهای چرب  Omega-3 بیشتر در بدن  ماهی و بخصوص ماهی های  روغنی  مثل شاه  ماهی،ماهی خال مخالی، ساردین ، پلیچارد، ماهی آزاد و ماكرل یافت می شود .

اسیدهای چرب امگا 3 شامل (ALA) Alpha – linolenic acid و دو مشتق آن با اسامی Decosahexaenoic acid (DHA) و  Eicosapentaenoic acid (EPA)
می باشند .

 در بدن ماهی ALA از طریق فعل و انفعالات بیوشیمیایی به EPA , DHA تبدیل می گردد . مشابه همین امر در بدن انسان نیز رخ می دهد اما آنچه حائز اهمیت است این است كه ALA در بدن وجود نداشته و ساخته نمی شود ، بنابراین بایستی از طریق مواد غذایی(مثل ماهی و روغن ماهی كه یكی از منابع سرشار اسیدهای چرب امگا 3 است ) به بدن برسد و همین نكته نشانگر ضرورت مصرف ماهی و غذاهای دریایی می باشد . [12] .

 DHA برای عملكرد مغز، چشم و سیستم تولید مثل پستانداران ضروری است و تحقیقات اخیر نشان می دهد كه وجود آن به میزان كافی در بدن باعث تعادل خلق و داشتن روحیه مثبت
 می گردد .

EPA برای ساخته شدن پروستاگلایدینهای ضروری برای عملكرد صحیح سیستم قلب و عروق حیاتی هستند و در ساختمان غشای سلولی نیز شركت می كنند.

 اسیدهای چرب غیراشباع امگا 6 در روغن های گیاهی مثل روغن آفتابگردان، روغن كنجد و روغن ذرت ، سویا و .. یافت می شود [25] .

اسیدهای چرب امگا 3 با زنجیر كوتاه به نام اسید آلفا لینولینك در روغن های گیاهی خاصی مثل روغن برزك ، روغن كلزا (كانولا) و روغن گردو یافت می شود[31].

 اگر چه برخی از دانشمندان معتقدند بدن انسان مقادیری از امگا 3 موجود در روغن های گیاهی را نیاز دارد[21] .

ماهی یك منبع مهم است . گوشت ماهی منبع مهم پروتئینی و چربی به شمار می رود و در مقایسه با سایر گوشت ها هضم راحتی دارد . روغن ماهی غنی از ویتامین های D,A بوده و كبد ماهی یك منبع عظیم از ویتامین هاست . خوردن دو تا سه وعده ماهی در غذای هفتگی بسیار موثر است .

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت كبد و عضله ماهی كفشك زبان , , Natural substances and fatty acids in the liver and muscle tissue of the tongue

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر