امروز: سه شنبه 29 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مدیریت تولید

مدیریت تولید دسته: مدیریت
بازدید: 43 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 7360 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 77

با پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی و پیچیدگیهای روز افزون آن با لاخص در بخش صنعت مدیریت و اداره اینگونه ساز مانهانیز از پیچیدگی خاصی بر خور دار می باشد رشته مد یریت تولید به عنوان یک علم کار بردی در راستای اداره بهینه ساز مانها مطرح گر دیده که در خور است دانشجویان و دانش پژوهان در این زمینه با لاخص ر شته های مه ندسی صنایع و مدیریت صنعتی به این ا

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

مدیریت تولید

-  مقدمه

با پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی و پیچیدگیهای روز افزون آن با لاخص در بخش صنعت مدیریت و اداره اینگونه ساز مانهانیز از پیچیدگی خاصی بر خور دار می باشد .

رشته  مد یریت تولید به عنوان یک علم کار بردی در راستای اداره بهینه ساز مانها مطرح گر دیده که در خور است دانشجویان و دانش پژوهان در این زمینه با لاخص ر شته های  مه ندسی صنایع و مدیریت صنعتی به این ابزار مجهز شده و با تکنیکهای آن آشنا شوند آنچه ارائه  می گردد مباح ث تئو ری و کا ربردی مدیریت تو لید می باشد .

2- تعریف مدیریت :

(Mary Parker Fohhe      - هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران

     - فرآیندی است از برنامه ریزی ،ساز ماندهی ،رهبری و کنترل تلاشهای اعضای سازمان ،و مورد استفاده قرار دادن سایر منابع سازمانی برای رسیدن به هدفهای مشخص یا شده سازمان .

3- مدیریت تو لید :

  علم هماهنگی عوامل تو لید در جهت دستیابی به مشخص .

توانائیهای خاص :

- برنامه ریزی

برنامه ریزی عبار ت است از تعیین و اتخاذ شیو ه های و رو شهای که ما را به به ترین نتیجه  مطلوب بر ساند . مراحل مختلف بر نامه ر یزی عبا رتند از :

1- پیش بینی

2- تعیین هدف

3- تد وین خط  مشی ها

4- تد وین رو شها

5- جدول ز مانی

6- بودجه

-  ساز ماندهی

1- شنا سایی و دسته بندی کارها

2- تعریف و واگذاری اختیارات و مسئو لیتها 

 3- ایجاد و بر قراری روابط

- انگیزش

1- انتخاب مناسب افراد

2- ایجاد و بر قراری روابط

3- شر کت افراد در برنامه ریز ها و تصمیم گیرها 

4- مشاوره و سر پر ستی

5-رشد و تعلیم

6- تشویق و تنبیه

- هماهنگی

1- موازنه

2- جهت دادن کلیه فعالیتها بر حول محور هدف سازمانی 

3- جلو گیری از تکرار و ظایف و مسئو لیتها

- کنترل

1- تعیین استاندارد عملیات و ضوابط آن

2- تعیین ابزار اندازه گیری

3- عملیات اصلاحی

در مدیریت تولید و عملیات به منظور شناخت بهتر عملیات در سازمان و آگاهی از چگو نگی ارتباط عوامل جزئی که در شکل دادن به عملیات مو ثرند ،نگرش سیستمی شیوه مو ثر و کا رآمدی می باشد . به مدد

نگرش سیستمی مدیر تولید قادر می شود تا اجزا موثر در عملیات را بشناسد  وبا دیدی کلی و مجموعه نگر مسائل تولید را حل نماید .

 4 برخورد سیستمی :

قبل از اجرا هر عمل ، لاز م است اثر نهایی آن را بر سیستم سنجید.

1 – به کاری گیری رو شهای علمی :

روش علمی مستلزم  فرآیندی سیستماتیک از مشاهده ،تعریف مسئله فر مو له کردن فر ضیه ، آز مون

فر ضیه  ، و کسب نتایج می باشد .

2 –استفاده از تیمهای متشکل از مت خصصین علوم مختلف :

هنگامی که گروه کامل کار خود را در جهت مسئله به شیوه تط بیقی  توسعه می دهند ، امکان پیدا کردن جوابی شاخص تر وجود دارد .

3- استفاده از مدل :

مدل یک تجرید انتخابی ( مبتنی بر انتخاب ) از وا قعیت است .

5- طبقه بندی مدلها :

1- مد لهای تجسمی     Sconhc model   

مد لهای هستند که تو سط آن پار ا متر های دنیای وا قعی را بدون ابن که آنها را تغییر دهیم کو چکتر نماییم .( ساخت ماکت )

2- مد لهای آ نالوگ    Anilog model

مدلهای هستند که در آنپار امتر ها و مشخصه ها ی دنیای واقعی به  مشخصه های دیگر تبدیل می شوند .

3-مد لهای سمبلیک یا ریا ضی    l Symbolic mode

در این مدلها پار متر هاو مشخصه های دنیای واقعی به روابط ر یاضی و منطقی تبدیل می شوند .

مد لهای سمبلیک به 2 دسته تجویزی  (معین و غیر احتمالی )و تشریحی (احتمالی )تقسیم بندی  می شوند .

3-1- مدلهای تجویزی : دارای شرایط معین بوده و نهایتا یک جواب یا یک دسته جواب را تجویز می نماید .

2-3- مد لهای تشر یحی : توانایی تجویز یک جواب یا یک دسته جواب را ندارد ووضعیت و پیا مد های فعا لیتها نا مشخص می باشد . منتها توانایی تشریح مسئله را دارند تا بتوانیم مسئله را شناخته و تحلیل نماییم.

6- فر آیند تصمیم گیری :

1- شناخت نیاز

2- فر موله کر دن مسئله

3- مدل سازی

4- جمع آوری داده ها

5- حل مدل

6- اعتبار مدل و تحلیل حساسیت

7- تفسیر نتایج

8- تصمیم گیرری ، اجرا و کنترل

7- پیش بینی

به منظورتخمین وقا یع آینده هر مدیری نیاز مند آگاهی از ابزار پیش بینی می باشد تا بتواند در مورد آینده بررسی هایی داشته با شد و بر نامه ریزی نماید لذا تکنیک های پیش بینی به شرح ذیل ارائه می گردد:

 (81992) Errorخطای پیش بینی

پیش بینی ها با فاصله ای از مقادیر رو به رو هستند  . بنا بر این خطای پیش بینی عبارت است از تفاوت مقدار پیش بینی شده از مقدار حقیقی .

مقدار حقیقی – مقدار پیش بینی e =

با توجه به مشاهده خطاهای پیش بینی در دورهای مختلف ،وجود مکانیزمی برای محاسبه خطا یپیش بینی ضروری است .

روشهای محاسبه خطای پیش بینی 

1- روش میانگین  انحرافات مطلق  M.A. D. Mean Absolute Deviation   (91992)

خارج قسمت مجموع قدر مطلق تفاضل مقادیر پیش بینی و تقا ضای واقعی بر تعداد دور های پیش بینی را میانگین انحرافات مطلق  می گو یند .

                                   مجموع خطا های مطلق برای تمام دوره ها

----------------------   MAD=  

                                                                   تعداد دوره ها

                                 خطای پیش بینی 

          M.A.D= ------------------------- 

                                                         n

      مقدار حقیقی  تقاضا – پیش بینی تقاضا     

MAD = -------------------------------------

N                                               

نکته : بین انحراف مطلق (تغییرات مطلق ) و وار یا نس ارتباطی وجود دارد . اگر مراحل پیش بینی به خوبی انجام پذیرد ،خطای پیش بینی به صورت نرمال توزیع ودر صورت می توان از روش SAMD    استفاده کرد.

                    SAMD: Smootted mean A bsulate Deviation

                                  SAMD=de= 1.25 MAD

2-روش بایس

در این روش تمایل و جهت خطای پیش بینی نشان داده می شود  وبه صورت خارج قسمت مجموع تفاضل های مقادیر پیش بینی و واقعی بر تعداد دور ه های پیش بینی محاسبه می گردد . 

جهت دریافت فایل کامل  لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : مدیریت تو لید , , علم هماهنگی عوامل تو لید در جهت دستیابی به مشخص , , توانائیهای خاص , , برنامه ریزی , , برنامه , , پیش بینی , , تعیین هدف , , تد وین خط مشی ها , , تد وین رو شها , , جدول ز مانی , پروژه , پژوهش , شهرسازی‌ , معماری , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , Production management , مدیریت تول

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر