امروز: جمعه 2 فروردین 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مقاله بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی

مقاله بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی دسته: علوم انسانی
بازدید: 22 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25

مقاله بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

مقاله بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی  در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

تعریف خط مشی :

زندگی انسان امروز از هر سو با خط مشی های عمومی پیوند خورده است و هر لحظه از زندگی او به گونه ای با خط مشی های عمومی ارتباط دارد. مسائلی چون آلودگی محیط زیست، بهداشت عمومی، آموزش، امنیت جامعه، ادامه خدمات عمومی و بسیاری مسائل دیگر همه در متن خط مشیهای عمومی قرار دارند.

خط مشی عمومی در برگیرنده اجزائی است كه اصطلاحاً هدف، محتوا و اثر نامیده می‌شود هدف به مقصدی گفته می شود كه خط مشی عمومی برای نیل به آن شكل می‌گیرد.

برای مثال ممكن است «هدف» حل یك مشكل عمومی باشد. محتوا به بخشی از خط مشی اطلاق میشود كه لذا انتخاب گزینه مطلوب به دست می آید؛ یعنی محتوا همان طریقی است كه ما را به هدف میرساند؛ برای مثال كاهش عوارض گمركی كالا ، محتوای خط مشی اتحاذ شده برای حل مشكل واردات كالاهای مورد نیاز جامعه است. اثر یا نتیجه خط مشی نیز بر تغییراتی كه به سبب اجرای خط مشی حادث می شود دلالت دارد.

در جستجوی دانش جدید خط مشی گذاری:

قرن بیست یلكم برای بشر لذا اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود، فزونی جمعیت در پاره‌ای از نقاط عالم ، نوآرویهای فنی. دگرگونی ارزشها، تغییر مرزهای سیاسی، اقتصادی و استراتژیك جهان این را به صورتی مقطعی متمایز در تاریخ معاصر در خواهد آورد.

در قرن بیست و یكم انسان به قرن دگرگونیهای فزاینده گام می‌نهد و با مسائل پیچیده تر و مشكل تری روبرو خواهد شد. برای رویاروئی با قرن جدید نیاز به تصمیم ها و خط مشیهای جدید و پیچیده است و اگر نظام سیاست گذاری نتواند خود را با پیچیدگیها و تغییرهای زمان هماهنگ كنند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد.

مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیچیده ای اطراف ما را گرفته است و سرعت تحولات و تغیرات محیطی بیشتر از آن است كه به تصور در آید. پیچیدگی و تحول و سرعت به همراه ارتباطات جهانی كه امروزه كشورها را در می نوردد. خط مشی گذاران با مسئولیتی خطیر ربوبرو ساخته است، آنان برای تصمیم گیری در چنین فضائی باید مجهز به ابزارها و شیوه های جدید باشند. و برای تحقق این هدف باید دانش جدیدی را در خط مشیگذاری بنیاد گذارند.

ویژگیهای دانش جدید خط مشی گذاری:

1-   پرهیز از شیوه های تحصلی:

در هر دانش جدید خط مشی گذاری باید ضمن توجه به اصول علمی از واقعیتها نیز غافل نباشیم. خط مشی گذاران نیاید ذچار این اشتباه شوند كه روشهای تجربی اثباتی، راه حل تمام مسائل را به آنها ارزانی میدارد. روشها تابع مسائلند نه مسائل تابع روشها.

در خط مشی گذاری دقت های تحصلی ما را دچار اشتباه می كند. زیرا تمامی مسائل قابل حس به وسیله تحصلی نیست. و این نكته ای است كه در این ضرب المثل بخوبی بیان شده است «بهتر آن است كه به نتیجه ای درست برسیم تا آنكه دچار خطا شویم»

در دانش جدید خط مشی گذاری باید نوعی شیوه های اكتشفافی، ابداعی به جای شیوه های عقلانی بكار گرفته شود.

2-   پاسخگوئی به محیط متغیر و شكل دادن به آن:

دانش جدید خط مشی گذاری باید بر مبنای رابطه متقابل با محیط طراحی شود. در رویارویی با محیط متغیر باید از قبل آمادگی داشت و ضمن پاسخ به محیط، در صورت لزوم، آنرا به نفع خود شكل داد. مقابله فعال و متناسب با محیط از ویژگیهای دانش جدید خطی مشی گذاری است كه به ما قدرت میدهد تا رابطه تعاملی موثری را با محیط متغیر خود داشته باشیم.

3-   توجه به تجربه های تاریخی اما اسیر نشدن در گذشته ها:

در دانش جدید خط مشی گذاری سازماندهی باید به گونه ای باشد كه از گذشته و تاریخ سر مشق بگیریم. اما از تغییرها و تحولهای زمان نیز دور نمانیم. آینده بطور قطع مانند گذشته نیست اما رشته هائی كه آینده را به گذشته وصل می كند بسیار قوی و مستحكمند. ما می توانیم آینده را با توجه به گذشته بسازیم. در حالی كه ممكن است آنچه را ساخته ام با گذشته بسیار متفاوت باشد

4-   حداكثر سازی موفقیت و حداقل سازی شكست :

دانش جدید خط مشی گذاری در پی حداكثر سازی احتمال موفقیتها و حداقل ساختن احتمال شكستهاست. باید وقایع نامطلوب شناسائی شده و تلاش شود كه از آنها تا حد امكان دوری شود. و در مقابل رویدادهای مطلوب تعریف و تعین شده و كوشش شود كه به آنها دسترسی یابیم. بنابراین در این میان مسئله را شناخت وقایع و تعیین میزان احتمال وقوع آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. خلاقیت و ذهن پویا بیشتر از محاسبه ها و سنجشهای كمی ما را در این زمینه یاری می دهند.

5-   اقتضانی بودن شیوه های خط مشی گذاری:

مطلق گرائی در خط مشی گذاری شیوه ای كار ساز نبود. و باید با توجه به شرایط و مقتضیات اقدام به انتخاب مدل نمود. در برخی موارد بهتر آن است كه با تغییرهای جزئی به وضع خط مشی پرداخته و از تغییرهای وسیع خودداری كرد. در پاره ای موارد لازم است كه به تغییرهای عمده و اساسی دست زد. و برای حل مسئله قاطعانه اقدام كرد. به عبارت كلی تر شرایط مختلف شیوه های متفاوت خط مشی گذاری را می طلبد. بنابراین در نظریه جدید خط مشی گذاری باید انعطاف پذیری در حدی باشد كه مدلها بتوانند خود را با شرایط ناسازگار هماهنگ كنند.

در نظریه های جدید پویائی باید جای ایستائی را بگیرد و انعطاف جایگزین دشواری ها و سختی شود.

6-   توان رویاروئی با پیچیده گیهای گسترده:

مسائل امروز نسبت به گذشته بسیار پیچیده ترند و سیاست گذاری باید توان رویاروئی با این پیچیدگیها را داشته و عمق آنها را درك كند. رو به مسائل كه ساده می نماید و درك آن به سهولت امكان پذیر است، نباید ملاك تصمیم گیری قرار گیرند، بلكه باید به عمق مسائل برداخته شود و تصمیمها با دورنگری و نظریه پیچیده گیهای عمقی گرفته شوند قطعی نبودن و احتمال بودن وقوع نتیجه های مورد نظر یكی از پیچیدگهای مسائل تصمیم گیری امروزها می باشند. ذهن انسان یا رای روبرو شدن با این عدم اطمینانها را نداشته و باید به كمك شیوه ها و روشهای علمی و آماری و اتكا به نظام‌های اطلاعاتی به آنها چیره شود.

7-   پاسخگو بودن در موقعیتهای بحرانی:

بحرانها وقایعی غیره منتظره و بیشتر غیره قابل پیش بینی هستند كه باید برای آنها به سرعت تمصیم گیری شود. امروزه در مورد مدیریت بحران كه در واقع همان تصمیم گیری در مواقع بحرانی است بحثهای علمی فراوانی تر جریان است. اما بیشتر این تلاشها با هدف حفظ وضع موجود انجام می گیرند.

در حالی كه دانش جدید خط مشی گذاری باید بتواند در مقابل بحرانهای آتی نیز قدرت پاسخگوئی داشته باشد . و قبل از وقوع بحران به مقابله با آن برخیزد. سرعت بخشیدن سازگار تصمیم گیری در مواقع بحرانی و داشتن برنامه هائی از پیش تعیین شده برای موقعیتهای اضطراری از زمره توصیه های است كه برای خط مشی گذاری در شرایط بحرانی ادامه می شوند.

8-   گرایشهای سیاسی در خط مشی گذاری:

واقعیتهای سیاسی باید در خط مشی گذاری منعكس شوند . این واقعیتها به عنوان محدود كنند. بلكه در مقام هدایت كننده خط مشیها عمل می كنند و راهنمای سیاستگذاران هستند.

بنابراین در دانش جدید خط مشی گذاری تعبیه سازو كاری كه امكان آگاهی از سیاستها در زمینه مرتبط را فراهم می كند ضروری است. خط مشی گذاران ضمن توجه به واقعیتهای سیاسی نباید در سیاستها غرق شده و اشراف خود را نسبت به موضوع از دست بدهند.

خط مشی عمومی تطبیقی:

خط مشی عمومی تطبیقی به معنای مطالعه چگونگی،‌ علت و نتیجه موردنظر از وضع خط مشی‌های دولتی در سطح كشور می باشد. در یك تلاش عمده تحقیقاتی در زمینه خط مشی و سیاست تطبیقی چهار رشته مستقل مورد تاكید قرار گرفته و نشان داده شده كه توجه خاصی به ادبیات موضوع وجود دارد. رشته های چهارگانه عبارتند از خط مشی محیطی، خط مشی آموزشی، خط مشی اقتصادی، و خط مشی اقتصادی، و خط مشی اجتماعی. محققین علاوه بر آزمون وضعیت هر یك از چهار زمینه مزبور، به موضوعاتی مانند استراتژی، روش شناسی، و كاربری این رشته ها نیز اشاره كردند و در مورد نتایج گذشته و جهت گیری آینده اظهارنظر نمودند. هرچند هویت متفاوت خط مشی عمومی تطبیقی به سرعت شكل گرفت و نمایان شد، لیكن این رشته عملی از اهمیت بالایی برخوردار است. محققین خط مشی عمومی تطبیقی سعی دارند با معضل عوامل میان فرهنگی كنار بیایند. البته در این مورد خاص جهت حركت از عرصه های آشناتر آمریكایی و اروپایی به طرف كشورهای در حال توسعه بوده است و بالاخره این ابهام وجود دارد كه آیا خط مشی عمومی تطبیقی به مقایسه حكومت ها می پردازد و یا در سطح كلی از یك روش شناسی تطبیقی برای تحلیل های خط مشی عمومی استفاده می‌كند.

الگوی اقتضایی:

عصر سیستمها و گرایش به كل نگری و پرهیز از جزء نگریها، در عصری كه توفیق در گرو شناخت محیط های گوناگونی می باشد.

كه ما را از هر سو احاطه كرده است و در عصری كه تحول و تغییر بگونه ای فرآیند همه جا را فرا گرفته است؛ ارائه یك شیوه و الگوی خاص برای خط مشی گذاری كه قادر باشد در این شرایط متغیر و متحول و در برابر نفوذ محیط های مختلف و متنوع موجود پاسخگو و كارساز باشد، غیر عملی است. در چنین احوالی باید از مطلق گرایی پرهیز كرد و به دنبال الگوهایی بود كه در شرایط متغیر امروز بتوانند از طریق بلفیق و تركیب و با انعطاف پذیری كافی، به نیازهای ما پاسخی مناسب و درخور بدهند.

جهت دریافت فایل مقاله بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی , پروژه بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی , مقاله بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی , دانلود تحقیق بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی , بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی , افق های آینده , خط مشی گذاری , عمومی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر