امروز: سه شنبه 25 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ دسته: صنایع غذایی
بازدید: 40 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1293 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 238

اﻳﻦ روﻏﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻛﺜﺮ روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻳﻚ روﻏﻦ ﭘﺮ ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ دﻟﻴـﻞ آن روﺷﻦ ﺑﻮدن رﻧﮓ، ﻃﻌﻢ ﻣﻼﻳﻢ، ﻧﻘﻄﻪ دود ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴـﻚ و ﻋـﺎری ﺑـﻮدن از اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                  ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

ﭼﻜﻴﺪه.................................................................................................. 1

ﻣﻘﺪﻣﻪ................................................................................................... 2

روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ.................................................................................. 4

ﻓﺼﻞ اول : داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ 5............ ................................

-1-1 ﻫﺪف............................................................................................ 6

-2-1 ﻣﻨﺎﺑﻊ روﻏﻨﻬﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه...................................................... 6

-1-2-1 روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان.................................................................... 7

-2-2-1 روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ................................................................................. 12

-3-2-1 روﻏﻦ ﺑﺬرﭼﺎی............................................................................. 13

-4-2-1 روﻏﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ............................................................................... 15

-3-1 ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ........................................................... 17

-1-3-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ......................................................................... 17

-2-3-1 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻣﺰاﻳﺎی ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ....................................... 19

ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 25........................... ................................

-1-2 ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه................................................................... 27

-2-2 ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺳﺎﻟﻢ............................................................. 36

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺪﻟﺴﺎزی و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان 44........ ................................

-1-3 ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم در روش ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه............................... .. 45

-2-3 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم.............................. .. 48

-2-3-1 ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ................................................................ 48

-2-3-2 وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ.......................................................... 50

-2-3-3 ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ..................................................................... 52

-2-3-4 وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان...................................................... . 52

-2-3-5 ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺴﺘﺮ و ﺟﺎﻣﺪ................................................... 53

-2-3-6 ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ و ذره ﺟﺎﻣﺪ............................................ 53

-2-3-7 ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻮری............................................................... 56

-2-3-8 ﺳﻄﺢ وﻳﮋه ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻄﺢ وﻳﮋه داﻧﻪ................................................... 57

-3-3 روش آزﻣﺎﻳﺶ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ روﻏﻨﻜﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﮕﺰان................................... 59

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﺎﻳﺞ 65................................................... ................................

-1-4 ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم....................... 66

-2-4 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج.......................................... 66

اﻟﻒ_ اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل...................................................................... 66

ب _ اﺛﺮ دﻣﺎ........................................................................................... 69

ج _ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر......................................................................................... 74

د _ اﺛﺮ اﻧﺪازه ذره................................................................................... 77

-3-4 ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻏﻠﻈﺖ روﻏﻦ در داﺧﻞ ذره ﺟﺎﻣﺪ و ﺣﻼل............................. 80

-4-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﻓﺘﺎر و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﻣﻴﺎن داﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای و ﻛﺮوی.... 82

ﻣﻨﺎﺑﻊ................................................................................................... . 89

ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ....................................................................................... 93

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول

ﻋﻨﻮان                                                                                            ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

ﺟﺪول-1-1 ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻣﻘﺪار روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ................. 6

ﺟﺪول-2-1 ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان.................... 11

ﺟﺪول-3-1 ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان................................ 11

ﺟﺪول-4-1 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ- ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان.................................. 12

ﺟﺪول-5-1 ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺧﺸﻚ............................ 12

ﺟﺪول -6-1 ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ...................................... 13

ﺟﺪول -7-1 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻧﻮاع روﻏﻦ ﺑﺬرﭼﺎی................................................. 14

ﺟﺪول -8-1 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ- ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روﻏﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ...................................... 15

ﺟﺪول -9-1 ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب روﻏﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ.................................... 16

ﺟﺪول -10-1 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ.................... 19

ﺟﺪول -11-1 ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دی اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ...................................... 24

ﺟﺪول -12-1 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻼﻟﻴﺖ دی اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ در آب در ﻓﺸﺎرﺟﺰﺋﻲ 24............... 1atm

ﺟﺪول -1-2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 30          SCM

ﺟﺪول -2-2 ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ روﻏﻦ درداﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ در 43................ SC-CO2

ﺟﺪول -3-2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﮔﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﺎن     43

ﺟﺪول -1-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ Salgin ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ     50

ﺟﺪول -2-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 51   Roy et.al

ﺟﺪول -3-3 درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان  53

ﺟﺪول -4-3 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺑﺮای ﺿﺮﻳﺐ 55............................................. A

ﺟﺪول -5-3 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻟﺴﺎزی در دﻣﺎﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای داﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای         58

ﺟﺪول -6-3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﮕﺰان........................................................... 60

ﺟﺪول -7-3 داده ﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺮای داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 0/1-2/18 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ. 62

ﺟﺪول -1-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل... 68

ﺟﺪول -2-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب در 80 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل   69

ﺟﺪول -3-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب در 80 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر  77

ﺟﺪول -4-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه ذره............. 79

ﺟﺪول -5-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب در 80 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه داﻧﻪ    79

ﺟﺪول -6-4 ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل در داﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺮوی     83

ﺟﺪول -7-4 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻟﺴﺎزی در دﻣﺎﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای داﻧﻪ ﻛﺮوی      84

ﺟﺪول -8-4 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻟﺴﺎزی در دﻣﺎﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای داﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای         85

ﺟﺪول -9-4 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻛﺮوی ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ذره ﺟﺎﻣﺪ در 313 K، 86        40MPa

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﻜﺎل

ﻋﻨﻮان                                                                                            ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻜﻞ -1-1 دﻳﺎﮔﺮام ﻓﺎزی و ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 23.............. ................................

ﺷﻜﻞ -1-3 ﺷﻤﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ.................................. 63

ﺷﻜﻞ -2-3 درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺎ ﻫﮕﺰان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن.............................. . 63

ﺷﻜﻞ -3-3 ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن........................... 63

ﺷﻜﻞ -4-3 ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ زﻣﺎن....... 63

ﺷﻜﻞ -5-3 ﻣﻴﺰان روﻏﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن.............. 64

ﺷﻜﻞ -1-4 اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان 68

ﺷﻜﻞ -2-4 اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان........ 68

ﺷﻜﻞ -3-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 20 ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﻜﺎل     . 70

ﺷﻜﻞ -4-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 30 ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﻜﺎل     . 70

ﺷﻜﻞ -5-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 40 ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﻜﺎل     . 70

ﺷﻜﻞ -6-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 50 ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﻜﺎل     . 71

ﺷﻜﻞ -7-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 60 ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﻜﺎل     . 71

ﺷﻜﻞ -8-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 20 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل   72

ﺷﻜﻞ -9-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 30 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل   72

ﺷﻜﻞ -10-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 40 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل 72

ﺷﻜﻞ -11-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 50 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل 73

ﺷﻜﻞ -12-4 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﻓﺸﺎر 60 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل 73

ﺷﻜﻞ -13-4 اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در دﻣﺎی313 ﻛﻠﻮﻳﻦ       75

ﺷﻜﻞ -14-4 اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در دﻣﺎی333 ﻛﻠﻮﻳﻦ       75

ﺷﻜﻞ -15-4 اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در دﻣﺎی353 ﻛﻠﻮﻳﻦ       75

ﺷﻜﻞ -16-4 اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در دﻣﺎی 313 ﻛﻠﻮﻳﻦ  76

ﺷﻜﻞ -17-4 اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در دﻣﺎی 333 ﻛﻠﻮﻳﻦ  76

ﺷﻜﻞ -18-4 اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در دﻣﺎی 353 ﻛﻠﻮﻳﻦ  77

ﺷﻜﻞ -19-4 اﺛﺮ اﻧﺪازه ذرات ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺪل اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان....... 78

ﺷﻜﻞ -20-4 اﺛﺮ اﻧﺪازه ذرات ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان... 79

ﺷﻜﻞ -21-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ روﻏﻦ داﺧﻞ ذره ﺟﺎﻣﺪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﺮ.......... 80

ﺷﻜﻞ -22-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﺣﻼل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﺮ................................ 81

ﺷﻜﻞ -23-4 ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از داﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺮوی ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل      82

ﺷﻜﻞ -24-4 ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از داﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺮوی ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل      83

ﺷﻜﻞ -25-4 ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از داﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺮوی ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ذره ﺟﺎﻣﺪ         86

ﺷﻜﻞ -26-4 ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از داﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺮوی ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ذره ﺟﺎﻣﺪ         86

ﭼﻜﻴﺪه

آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان (Helianthus annuus) ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻳﺎ دوﻣﻴﻦ داﻧﻪ روﻏﻨـﻲ ﻳﻜـﺴﺎﻟﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر

اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آن در دﻧﻴﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان (sunflower oil) ﻳﻚ روﻏﻦ ﻏﻴﺮ ﻓـﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده و در ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آراﻳﺸﻲ- ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫـﺎی آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ

ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه((shrinking core در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮ ﺷﺪه در دﻣﺎﻫﺎی 313 ، 333 و 353 ﻛﻠﻮﻳﻦ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی 20 ﺗـﺎ 60 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳـﻜﺎل ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ذره 0/23 - 2/18

ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن 1-6 cm3/min ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺛـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، ﻗﻄﺮ ذرات و ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل ﺑﺮ راﻧـﺪﻣﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه و

ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻧﻔـﻮذ ﻣـﻮﺛﺮ در ذرات ،Dep ،ﺿـﺮﻳﺐ

اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘـﺎل ﺟـﺮم در ذره ، kf  و k'f ، ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﻣﺤـﻮری ، DL ،

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ در

دﻣﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 3/93×10-6-8/86×10-6 m/s ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ(200 دﻗﻴﻘﻪ) 92/3 درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ در ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺗﻮﺳـﻂ روش ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ 89/96 ﺗﺎ 90/87 درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر در اﻧﺘﻬﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﺛﻴﺮی زﻳﺎدی ﺑﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﺪارد. ﻣﻴﺰان ﺑـﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزی و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 92/5-93/4 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﺳﺖ.

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ در دﻧﻴﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ روﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ داﻧـﻪ ﻫـﺎ اﻏﻠـﺐ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ روﻏﻦ ﻛﺸﻲ ﻛﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮان از داﻧﻪ ﻛﻨﺠﺪ، آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﺑﺎدام، زﻳﺘﻮن، ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ، ﺑﺬر ﭼﺎی، اﻧﮕﻮر و ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ از زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻛﺸﺎورزی زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻧﻮاع اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺻـﺎدرات داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻦ درآﻣﺪ زﻳﺎدی را ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای روﻏﻦ ﻫﺎی ﻧﺒـﺎﺗﻲ وﺟـﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣـﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ذرت، ﺳﺒﻮس، ﺑﺮﻧﺞ، داﻧﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، داﻧـﻪ ﻣﺮﻛﺒـﺎت و ﺻـﻴﻔﻲ ﺟـﺎت از اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺴﻴﺎر ارزان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ در دﺳـﺘﺮس ﻫـﺴﺘﻨﺪ. در ﻛـﺸﻮر ﻣـﺎ داﻧـﻪﻫـﺎی روﻏﻨـﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺴﻴﺎر

ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.[1] ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل در آب از ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎی ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺗﺮی ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪﻫﺎ (ﺗﺮی اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻫﺎ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺮﻫﺎی ﮔﻠﻴﺴﺮول و اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻧـﻮع

اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.[2]

ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ روﻏﻦ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روﻏﻦ ﻳﻜﻲ از ﺿﺮوری ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺼﺮف ﺳـﺮاﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﺮان ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﻛـﻢ اﺳﺖ، ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ روﻏﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣـﺼﺮف

ﺳﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ داد.[3]

٢

روﻏـﻦ آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺴﻴﺎری دﻳﮕـﺮ از روﻏﻨﻬـﺎی ﻧﺒـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه از اﺳـﻴﺪﻫﺎی ﭼـﺮب

(fattyacids) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :[4]

اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ (48 -%74)

اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ (14 -%40)

اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ (4 -%9)

اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ (1 -%7)

اﻳﻦ روﻏﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻛﺜﺮ روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻳﻚ روﻏﻦ ﭘﺮ ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ دﻟﻴـﻞ آن روﺷﻦ ﺑﻮدن رﻧﮓ، ﻃﻌﻢ ﻣﻼﻳﻢ، ﻧﻘﻄﻪ دود ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴـﻚ و ﻋـﺎری ﺑـﻮدن از اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع اوﻟﺌﻴﻚ و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺣـﺪود %90 ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪﻫﺎی ﭼـﺮب آن و ﺑﻘﻴﻪ را اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ و اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ اوﻟﺌﻴـﻚ ﺑـﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴـﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻣﺤﻞ ﻛﺸﺖ و ژﻧﺘﻴﻚ آن دارد، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﻮای ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﺣﺪود 60-75 درﺻﺪ آﻧﺮا اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را دارﻧﺪ. ﺳﻪ ﻧﻮع روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: روﻏﻦ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎﻻ، روﻏﻦ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻧﻮع اول ﺣـﺪاﻗﻞ %69 اﺳـﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴـﻚ و ﻧﻮع دوم ﺣﺪاﻗﻞ %82 اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ دارد. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از ﻧﻈﺮ

ﺗﻐﺬﻳﻪ ای ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ وﻳﮋه اﺳﺖ.[4]

روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ

در ﻓﺼﻞ اول اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﺳﻮﻳﺎ، ﺑﺬرﭼﺎی و ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻨﻜﺸﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤـﺎﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ، ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰاﻳﺎی آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﻓﺼﻞ دوم روﺷﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه و روش ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺪل ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮوﻫﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رواﺑﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دی اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رواﺑـﻂ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم ﺑﺮ روی ﺳﻴﺎل و ذره ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ و ﻣﺮزی آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺎ ﻫﮕﺰان و داده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪﻟﺴﺎزی و آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ اﺛـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن، دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر و اﻧﺪازه ذره ﺑﺮ روی ﺑﺎزدﻫﻲ در دﻗﻴﻘﻪ 80 (ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ) و در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘـﺎر ﻏﻠﻈـﺖ روﻏﻦ در ذره ﺟﺎﻣﺪ و ﺣﻼل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای و ﻛﺮوی ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﺎر داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ

ﮔﻴﺎﻫﻲ و

ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق

ﺑﺤﺮاﻧﻲ

-1-1 ﻫﺪف

در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ، ﻣﺪﻟـﺴﺎزی اﺳـﺘﺨﺮاج روﻏـﻦ داﻧـﻪ آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دی اﻛـﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ

ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮ روی داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﮔـﺎن در دﻣﺎﻫـﺎی 313-353K و ﻓـﺸﺎرﻫﺎی 20-60 MPa ﺑـﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه1 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﮕﺰان ﻧﻴـﺰ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮ دو روش ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

جهت دریافت فایل ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ , طرح توجیهی ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ , دانلود ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ , ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ , داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ , ﮔﻴﺎﻫﻲ و , ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق , داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ , اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ , د

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر